Proqram mühəndisliyinin elmi-nəzəri əsasları haqqında

Tofiq Kazımov, Tamilla Bayramova
2017 Proqram mühəndisliyinin aktual elmi-praktiki problemləri I respublika konfransının materialları   unpublished
Xülasə-Bu işdə proqram mühəndisliyinin elmi, mühəndis və təcrübi istiqamətdə sistemli təhlili verilmişdir. Proqram mühəndisliyinin həyat dövrü proseslərinin işlənilməsi üçün SWEBOK biliklər bazasının, standartların, infrastrukturun və menecmentin rolu əsaslandırılmışdır. Hazır proqram komponentlərindən istifadə edərək proqram məhsullarının işlənilməsinin mühəndis və təcrübi aspektləri araşdırılmışdır. Açar sözlər-proqram mühəndisliyi, proqram mühəndisliyinin elmi-nəzəri əsasları, mühəndislik
more » ... arı, mühəndislik fənni, proqramlaşdırma metodları, təkrar istifadə edilən komponentlər, baza prosesləri, infrastruktur, standartlar I. GĠRĠġ Proqram mühəndisliyi (PM) proqram təminatının (PT) iĢlənməsi, istifadə və müĢaiyət edilməsinə sistematik, intizamlı, ölçülə bilən yanaĢmanın tətbiq edilməsidir [1].
doi:10.25045/ncsofteng.2017.01 fatcat:v3opgnfwzre7bdxrpjsjln6qku