PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖZ YETERLİĞİ: KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ, KAYGI DÜZEYLERİ VE GEÇMİŞ EĞİTİM YAŞANTILARI

FARUK CANER YAM
2016 Journal of International Social Research  
Öz Bu çalışmanın amacı psikolojik danışmanların kişilik özelliklerinin, kaygı düzeylerinin ve geçmiş eğitim yaşantılarının yeterliğine ilişkin algı düzeylerinin psikolojik danışma öz yeterliği üzerindeki yordayıcı gücünü incelemektir. Araştırma sürecinde 270 kişiye ulaşılmış ancak veri toplam araçlarını yanlış ve eksik dolduran 21 katılımcı veri setinden çıkartılarak, analizler yaşları 21-54 ( X = 29.88; S = 6.92) arasında değişen 167 erkek, 82 kadın olmak üzere 249 kişi üzerinde yapılmıştır.
more » ... inde yapılmıştır. Veri toplama araçları olarak Demografik Bilgi Formu, Sıfata Dayalı Kişilik Testi (SDKT) ve Psikolojik Danışma Öz Yeterlik Ölçeği (PDÖYÖ) kullanılmıştır. Çalışma grubundan toplanan veriler SPSS 15.0 kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın alt problemlerini cevaplamak için t-testi, pearson momentler çarpımı korelasyon analizi ve aşamalı doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. t-testi analizinin bulgularına göre psikolojik danışma öz yeterliği puanları lisans eğitimi dışında başka bir eğitim alıp-almaya göre sadece PDÖYÖ'nün oturumu yönetme alt boyutunda farklılaşmıştır. Diğer açıdan bu sonuca benzer olarak, psikolojik danışma öz yeterliliği puanları eğitim düzeyine göre PDÖYÖ'nün oturumu yönetme alt boyutunda farklılaşmıştır. Bu sonuca göre lisansüstü eğitime sahip psikolojik danışmaların oturumu yönetme becerileri öz yeterliği puanları lisans eğitimine sahip olanlardan daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Yapılan aşamalı doğrusal çoklu regresyon analizine göre psikolojik danışmanların kişilik özellikleri, sürekli kaygı düzeyleri, geçmiş eğitim yaşantılarının yeterliğine ilişkin algı düzeyleri psikolojik danışma öz yeterliğini anlamlı şekilde yordamıştır. Abstract The purpose of this study is to examine predictive powers of personality traits, anxiety levels, beliefs in the efficacy of educational backgrounds, on self-efficacy. Data processing was performed on 167 female and 82 male, 249 people in total. The participants age ranged from 21 to 54 ( X = 29.88; S = 6.92). Demographical Information Form, State Anxiety Scale (SAS), Trait Anxiety Scale (TAS), Personality Test Based on Adjective (PTBA) and Counselor Self-Efficacy Scales (CASES) were used to gather data. Data were analyzed by using SPSS 15.0. In order to answer the problems of the current study, t-test, one-way, person product moment correlation and multiple linear regression analysis were used. Psychological counseling self-efficacy scores have only shown difference in the managing a session sub-dimension of the CASES other than that of having received undergraduate education. According to this result, managing a session skills and self-efficacy scores of the psychological counselors who have received another counseling training are higher than those without additional trainings. Furthermore, the psychological counseling self-efficacy scores have shown difference only in the managing a meeting sub-dimension of the CASES. According to this result, it has been concluded that psychological counselors with post under graduate education have higher self-efficacy scores in managing a session. According to the results of the hierarchic multiple regression analysis, personality traits, trait anxiety levels, perception levels about the efficacy of the background education has significantly predicted the psychological counseling self-efficacy.
doi:10.17719/jisr.20164216242 fatcat:i2osamyecvhdlp2sttnjo5ieyu