Kamu Görevlileri Sendikacılığında İngiltere, Fransa, Almanya ve İsveç Örnekleri

Hakan Cindemir
2017 Gaziantep University Journal of Social Sciences  
Özet Diktatörlükle yönetilen rejimlerde bile çoğunlukla sendikal haklar yer almaktadır. Ancak iktidarın güdümünde olan ve sınırlı alanda hareket edebilen bu sendikalar üyelerinin haklarını korumak ve geliştirmekten ziyade devletin ve siyasal iktidarların haklarını korumaya yönelmişlerdir. Bu nedenle bir ülkede demokrasinin ayrılmaz bir parçası olan sendika özgürlüğünün bulunup bulunmadığının belirlemek için ülkede sendikal hakların tanınmış olup olmadığından çok, sendikal hakların hangi
more » ... ların hangi kapsamda düzenlendiği ve tanımlandığını tespit etmek gerekmektedir. Uluslararası hukuk düzleminde sendika hakkının, sendikal örgütleme özgürlüğü, toplu sözleşme özgürlüğü ile grev özgürlüğünü de içeren vazgeçilemez bölünemez ve kural olarak herkese tanınması gereken bir insan hakkı olduğu tereddütsüz bir şekilde ortaya konulmuşken ulusal hukuklarda farklı uygulamaların devam ettiği gözlenmektedir. Çalışmada gelişmiş demokrasileriyle bilinen dört ülke Fransa, Almanya, Birleşik Krallık ve İsveç iç mevzuatlarıyla sendikal hakların tanınması ve uygulanması açısından farklı ve önemli örnekler arz ettiğinden ve ülkemizde de sendikal haklara ilişkin tartışmalarda sıklıkla örnek olarak gündeme geldikleri için çalışmamızda inceleme konusu olmuştur. Abstract Even in regimes governed by dictatorship, trade union rights mostly found. However, these unions, who are guided by government and able to act in limited space, have been protect the rights of the state and political powers, instead of protecting and enhance the rights of their members. For this reason, it is necessary to determine in what extent union rights are regulated and defined, rather than trade union rights are recognized in the country in order to determine whether union freedom an integral part of democracy in a country. It has been unquestionably stated that the right of union on the level of international law is indispensable indivisible, including freedom of association, freedom of association, freedom of collective bargaining and freedom of strike. But it is observed that different practices continue in national laws. The study have been subject of examination The four countries known to have developed democracies, France, Germany, United Kingdom and Sweden because they offer different and important examples of recognition and enforcement of trade union rights through their domestic legislation, and because they are frequent examples of debate on trade union rights in our country.
doi:10.21547/jss.289918 fatcat:bhh3b74gv5esvm7ysc5upi326i