Provision of Work During the Period of Sick Leave and the Obligation of Loyalty to the Employer
Świadczenie pracy w okresie zwolnienia lekarskiego a obowiązek lojalności wobec pracodawcy

Magdalena Zajchowska
2018 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska sectio G (IUS)  
świadczenie pracy w okresie zwolnienia lekarskiego a obowiązek lojalności wobec pracodawcy Provision of Work During the Period of Sick Leave and the Obligation of Loyalty to the Employer WPROWADZENIE Jedną z form aktywności społecznej człowieka jest praca. Może być wykonywana na podstawie stosunku pracy, umów cywilnoprawnych, w ramach własnej działalności gospodarczej czy w oparciu o autonomiczne podstawy świadczenia pracy 1 . Podkreślenia wymaga, iż szczególną motywacją podjęcia pracy jest jej
more » ... zarobkowy charakter. W orzecznictwie przyjmuje się, iż praca oznacza wszelką aktywność ludzką, która zmierza do uzyskania zarobku 2 . W przypadku braku możliwości zarobkowania (niezdolności do pracy) ubezpieczeni są uprawnieni do zasiłku chorobowego. Istotą przeszkody w świadczeniu pracy jest w tym przypadku zarówno fizyczna niemożność wykonywania umówionej pracy, jak i niebezpieczeństwo pogorszenia stanu zdrowia wskutek świadczenia pracy. Okoliczności te usprawiedliwiają nieobecność pracownika w pracy aż do momentu odzyskania pełnej sprawności fizycznej. 1 P. Prusinowski, Wykonywanie pracy zarobkowej jako przyczyna pozbawienia prawa do zasiłku chorobowego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego" 2011, nr 3, s. 30; wyrok SN z dnia 19 lipca 2001 r., II UKN 494/00, OSNP 2003, nr 9, poz. 23. 2 P. Prusinowski, op. cit., s. 30-31; wyrok SN z dnia 5 kwietnia 2005 r., I UK 370/04, OSNP 2005, nr 21 poz.
doi:10.17951/g.2018.65.2.327-343 fatcat:fdx4nexi65c73gdayixf4anwq4