Kazak Bilmecelerinde Beden The Body In Kazakh Riddles

Damira İbragim
unpublished
ÖZET Kazak bilmecelerinde başta insan bedeni olmak üzere beden unsurları en sık kullanılan malze-melerdir. İnsanın her şeyden önce kendini tanıma merakı bedenle ilgili bilmecelerin meydana gelmesine sebep olmuştur. Kazak halk edebiyatının bilmece kurgusunda maddi kültür unsurla-rından sonra en çok beden unsurları yer alır. Kazaklar, sadece insan uzuvlarını bilmeceye ko-nu yapmakla kalmamış, hayvanları da dış görünüş özellikleriyle bilmecelerde tasvir etmişler-dir. Günlük hayatta kullandıkları
more » ... yaları da bilmeceye konu ederken teşbih unsuru olarak en çok insan uzuvlarından yararlanmışlardır. Çalışmada bu hususlar örneklerle açıklanmıştır. • ANAHTAR KELİMELER Kazak halk edebiyatı, Kazak kültürü, bilmece, beden. • ABSTRACT In the Kazakh riddles, the body, especially the human body and its organs are oftenly used materials. Human's curiosity to acknowledge himself in apparent and esoteric ways caused to existence of riddles about the body. Riddles which describes and characterizes the body and by implication the human, are the most in number after the parts of material culture in the Kazakh folk literature. Kazakhs not only mentioned the human's organs, but also displayed their skills in describing animals with animals' apparent characteristics in their riddles. Besides this, while mentioning in their riddles the most used goods in daily life, they make use of the human body as similitude element. These matters are explained in our study with some examples. • KEY WORDS Kazakh folk literature, Kazakh culture, riddle, body. * Yrd. Doç. Dr. Fatih Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi.
fatcat:psd4hvtge5hv3najewzkpeps6q