Konkurencja a ochrona autorskich dóbr intelektualnych w Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia na tle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości

Inga Oleksiuk
2019 Środkowoeuropejskie Studia Polityczne  
Przedmiotem artykułu jest krytyczny przegląd orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w obszarze prawa autorskiego i prawa antymonopolowego. Celem podjętych w tym zakresie studiów jest rozpoznanie głównych problemów i przedstawienie kierunków wykładni określających zasady stosowania wspólnotowych reguł konkurencji w obrocie autorskimi dobrami intelektualnymi. W świetle badanego orzecznictwa określenie zasad prawa własności, w tym praw wyłącznych należy do prawa krajowego. TS uznał
more » ... ajowego. TS uznał jednak, że należy rozróżniać pomiędzy istnieniem a wykonywaniem praw wyłącznych, przy czym wykonywanie praw może w "szczególnych okolicznościach" być uznane za nieuzasadnione ograniczenie konkurencji. W artykule odniesiono się do orzeczeń TS mających na celu sprecyzowanie pojęcia: "szczególnych okoliczności". Następnie zwrócono uwagę, że ograniczenia w zakresie wolnego handlu i konkurencji na rynku wewnętrznym mogą być uzasadnione z uwagi na niezbędne dla rozwoju twórczości, a przy tym ryzykowne inwestycje. Ponadto, TS uznał, że rozwój konkurencji w badanym obszarze wymaga uwzględnienia specyfiki dobra, jakim jest utwór oraz zróżnicowanych uwarunkowań kulturowych i społeczno-gospodarczych określających zasady obrotu dobrami intelektualnymi w każdym z Państw Członkowskich.
doi:10.14746/ssp.2015.2.5 fatcat:zj5cazpy5nfw5omcwj4x3izwoe