The Effects of Learning Styles of Pre-service Teachers on Their Sketchnotes Designs

Nilgün TATAR, Meral ŞEKER
2021 Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi  
Özet-Araştırmanın amacı öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin fen konularında hazırladıkları şematik notlara etkisini belirlemek ve şematik notlarda kullandıkları görsel ve yazılı öğelerin kullanım amaçlarını tespit etmektir. Araştırma betimsel ilişkisel tarama modeli esas alınarak yürütülmüştür. Araştırmaya Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde ikinci ve üçüncü sınıfta öğrenim gören 44 fen bilgisi öğretmen adayı katılmıştır. Veriler Akgün ve ark. (2014) tarafından hazırlanan "Sözel veya
more » ... örsel Baskın Öğrenme Stilini Belirleme Ölçeği" ve katılımcıların ortaokul fen konularında hazırladıkları şematik notlarla toplanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre katılımcıların çoğunluğunun baskın öğrenme stili görseldir. Görsel öğrenme stili baskın olanlar şematik notlarında sıklıkla çizim ve farklı yazı stilleri ile görselliği ön plana çıkarırken, sözel öğrenme stili baskın olanlar kelime ve cümleleri daha fazla tercih ederek detaylı açıklama yapmışlardır. Görsel öğrenme stili baskın olanların süreç oluşturma, gruplama ve listelemeye, sözel öğrenme stili baskın olanların açıklamaya daha fazla önem verdikleri tespit edilmiştir. Sonuçlar ışığında şematik notların öğretmenlere tanıtılması, öğrenme ve öğretme sürecinde kullanılması önerilmektedir. Anahtar kelimeler: Öğrenme stili, görsel ve sözel öğrenme, fen öğretim materyalleri, şematik notlar, fen bilgisi öğretmen adayı.
doi:10.17522/balikesirnef.913929 fatcat:kh5zkiwd3rasdb662xveaztl64