Comparative analysis of human and mammalias genes of protein ortologs of cytochrome P450 2E1
Сравнительный анализ генов ортологичных белков цитохрома Р450 2Е1 человека и млекопитающих

D. R. Duplij, O. V. Maksymchuk, V. P. Duplij, N. A. Chaschin
2010 Biopolymers and Cell  
Ñðàâ íè òåëü íûé àíà ëèç ãå íîâ îðòî ëî ãè÷ íûõ áåë êîâ öè òîõ ðî ìà Ð450 2Å1 ÷å ëî âå êà è ìëå êî ïè òà þ ùèõ Ä. Ð. Äóï ëèé, Î. Â. Ìàê ñèì ÷óê, Â. Ï. Äóï ëèé 1 , Í. À. ×à ùèí Èíñòè òóò ìî ëå êó ëÿð íîé áè î ëî ãèè è ãå íå òè êè ÍÀÍ Óêðà è íû Óë. Àêàäåìèêà Çà áî ëîò íî ãî, 150, Êèåâ, Óêðà è íà, 03680 1 Èíñòè òóò êëå òî÷ íîé áè î ëî ãèè è ãå íå òè ÷åñ êîé èí aeå íå ðèè ÍÀÍ Óêðà è íû Óë. Àêàäåìèêà Çà áî ëîò íî ãî, 148, Êèåâ, Óêðà è íà, 03680 Öåëü. Ïðî âåñ òè ñðàâ íè òåëü íûé àíà ëèç íóê ëå î òèä
more » ... ûõ ïî ñëå äî âà òåëü íîñ òåé ãå íîâ îðòî ëî ãè÷ íûõ áåë êîâ öè òîõ ðî ìà Ð450 2Å1 è óñòà íî âèòü ñâÿçü ýâî ëþ öèè ãåíà ñ íóê ëå î òèä íûì ñî ñòà âîì. Ìå òî äû. In silico: BLAST, ClustalW, MEGA4, PHP. Ðå çóëü òà òû. Èçó ÷å íû îñî áåí íîñ òè îá ùåé ôè ëî ãå íèè ãå íîâ CYP2E1. Íà è áîëü øåå ðî äñòâî òðàíñ ëè ðó å ìîé ïî ñëå äî âà òåëü íîñ òè ãåíà CYP2E1 Homo sapiåns îáíà ðó aeå íî ñ Pan troglodytes. Âû ÿâ ëå íî, ÷òî òðàí çè öèÿ Ñ ® Ò âñòðå ÷à åò ñÿ â èí òðî íàõ â 2,6 ðàçà ÷àùå, ÷åì â ýê çî íàõ. Óñòà íîâ ëå íà ñâÿçü ìåae äó êåòî-àìè íî âîé àñèì ìåò ðè åé ãå íîâ CYP2E1 è ýâî ëþöè îí íûì âîç ðàñ òîì âèäà. Âû âî äû. Íà ïðè ìå ðå CYP2E1 ïî êà çà íî, ÷òî â òå ÷å íèå ýâî ëþ öèè èí òðîííûé ñî ñòàâ ãå íîâ èç ìå íÿ åò ñÿ â ñòî ðî íó óâå ëè ÷å íèÿ êî ëè ÷åñ òâà ãó à íè íà è òè ìè íà. Òà êèì îá ðà çîì, âå ëè ÷è íó êåòî-àìè íî âîé àñèì ìåò ðèè ìîae íî èñ ïîëü çî âàòü êàê äî ïîë íè òåëü íûé êðè òå ðèé ýâî ëþ öèîí íî ãî àíà ëè çà. Êëþ ÷å âûå ñëî âà: öè òîõ ðîì Ð450 2Å1, CYP2E1, òðàí çè öèè, ôè ëî ãå íèÿ, àñèì ìåò ðèè íóê ëå î òèä íî ãî ñî ñòà âà.
doi:10.7124/bc.000167 fatcat:dk2e52jvzjh5lpavw33ejtadyq