Detection of the new tumor marker MUSE11 antigen in sera of pancreatic cancer patients: A comparison with sialyl SSEA-I antigen
新しい腫ようマーカーMUSE11抗原のすい癌患者血清における検出:シアリルSSEA‐1抗原との比較

Yasuhiro TAKAI, Kohzoh IMAI, Toshihiro BAN, Takao ENDO, Masayuki NAKATA, Yukihiko SATO, Toshiro SUGIYAMA, Toshiyuki HIGASHIDE, Masayuki TSUJISAKI, Hideki HOSHI, Yuji HINODA, Akira YACHI
1991 Nippon Shokakibyo Gakkai Zasshi  
doi:10.11405/nisshoshi1964.88.170 fatcat:dfefq3lbgnew5a3uhgbzdehnae