Од Потребе До Могућности Израде Речника Говорне Етикеције У Српском Језику [chapter]

Бојана С. МИЛОСАВЉЕВИЋ
2016 Zenodo  
У раду се говори о научној и о практичној потреби постојања речника говорне етикеције у српском језику, као и о могућностима његове израде. Приказује се теоријско-методолошка основа на којој би се концепцијски могао израдити један такав будући речник за који се овде залажемо. THE NEED AND POSSIBILITIES OF WRITING A DICTIONARY OF SPEECH ETIQUETTE IN SERBIAN LANGUAGE In this article we have spoken about the linguistic need and possibilities of writing a dictionary of speech etiquette in Serbian
more » ... quette in Serbian language. We have presented a theoretical and methodological basis on which to conceptually could create one such a dictionary.
doi:10.5281/zenodo.437431 fatcat:rwxdeep7qfgt7m7uujq3npbnym