Examination of the internal thoracic artery by transmission electron microscope in coronary artery bypass surgery patients

Ömer Faruk Doğan
2011 Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery  
Amaç: Koroner arter bypass greftleme (KABG) ameliyatı yapılan hastalarda transmission elektron mikroskopisi (TEM) kullanılarak incelemesi yapılan kliplenmiş veya perfüze haldeki internal torasik arter (İTA)'lerin histolojik sonuçları sunuldu. Ça lış ma pla nı: Çalışma için 60 hasta rastgele seçildi ve İTA çıkarılış yöntemine göre iki farklı gruba ayrıldı. İlk grupta [klipleme yapılan grup (KG); n=38] İTA pediküllü olarak hazırlandı, distal bölüm kliplendi, kesildi ve papaverin emdirilmiş spanç
more » ... çinde anastomoz zamanına dek bekletildi. İkinci grupta [perfüze grup, (PG); n=22] ise İTA çıkarılması sonrasında greft kesilmedi ve anastomoz zamanına kadar göğüs içerisinde perfüse halde bekletildi. İnternal torasik arterlerin anastomozundan hemen önce 1 mm uzunlukta bir ITA halkası kesildi ve %2.5'lik glutaraldehide solüsyonunda muhafaza edildi. Örneklerin histolojik tarifleri belirtilen alt gruplara göre yapıldı: (i) Tamamen sağlam endotel; (ii) parçalı olarak sağlam endotel; (iii) gevşek ağsı yapıda endotel; (iv) endotel adacıklı ve (v) endotel yokluğu. Bul gu lar: Klipleme yapılan grupta sekiz hastada farklı derecelerde histopatolojik bulgu kaydedildi (%21.05). Perfüze grupta İTA histopatolojik incelemelerinde iki hastada (%9.09) endotelyal veya subadventisiyal patoloji saptandı. İnternal torasik arterlerin en önemli histopatolojik bulguları; endotelde vakuolizasyon, intimal kalınlaşma veya intimal ayrılma, subendotelyal ödem, hücre sitoplazması ve mitokondrilerde ödem idi. So nuç: İnternal torasik arterin çıkarılması sonrasında kliplenmesi hücre iskeletinin düzeninde bozulmaya yol açabilir. Çalışmamız göstermiştir ki; standart yöntemle çıkarılan İTA konduitlerinde ani yapılan oklüzyon fizyolojik olmayan bir durum oluşturmakta, kan hücre elemanlarıyla endoteldeki bu patolojik süreçte endotel devamlılığında bozulma olabilmektedir. Anah tar söz cük ler: Klipleme; endotel hasarı; histoloji; internal torasik arter; tranmisyon elektron mikroskobu. Results:In the CG group, different degrees of histopathologic findings were recorded in eight patients (21.05%). In the PG group, endothelial or subadventitial pathology was seen in two patients (9.09%) in the histopathological examinations of ITA. The most important histopathological findings of ITA were as follows: endothelial vacuolization, intimal thickening and/or intimal separation, subendothelial edema, edema in cytoplasma and mitochondria. Conclusion:Clipping of the ITA after harvesting may damage the integrity of the cell skeleton. Our study showed that the sudden occlusion of the ITA conduits harvested using the standard technique induces a non-physiological condition and may cause an impairment in the endothelial continuity during this pathological process in the endothelium and cellular blood elements.
doi:10.5606/tgkdc.dergisi.2011.041 fatcat:e3fyjof2czbxpilrrterindtdu