Effekt von Beckenbodentraining und tiefem Bauchmuskeltraining auf Low Back Pain

Nadja Baumgartner
2015
doi:10.21256/zhaw-576 fatcat:bghy3k4okfgyvovlhc36v3lek4