REMISSYTTRANDE 1 (1) Datum Vår beteckning

Sture Hjalmarsson, Inger Kylestorp
2017 unpublished
Socialdepartementet 103 33 Stockholm Förslag om införande av tre fjärdedels nivå för närståendepenning Socialdepartementets dnr S2017/03211/SF Försäkringskassan instämmer i förslaget att närståendepenning ska kunna lämnas med tre fjärdedels förmånsnivå. Försäkringskassan tycker att det är särskilt positivt att förmånsnivåerna inom närståendepenning kommer att motsvara de nivåer som redan gäller för de flesta andra dagersättningsförmåner. Förslaget kan också underlätta för anhöriga att ta ut
more » ... öriga att ta ut närståendepenning. Försäkringskassan har inte några synpunkter på de övriga förslagen i promemorian. Beslut i detta ärende har fattats av ställföreträdande generaldirektör Sture Hjalmarsson i närvaro av avdelningschef Lars-Åke Brattlund, rättschef Eva Nordqvist, och verksamhetsutvecklare Inger Kylestorp, den senare som föredragande.
fatcat:d4pzgzoxxffqjfontwqfjrnxfm