Η συναισθηματική μνήμη σε ασθενείς με Πολλαπλή Σκλήρυνση

Χρυστή Παναγιώτη Λάφη
2019
Θεωρητικό υπόβαθρο: Η συναισθηματική μνήμη στην Πολλαπλή Σκλήρυνση (ΠΣ) έχει ερευνηθεί ελάχιστα μέχρι σήμερα εν αντιθέσει με άλλες μνημονικές διεργασίες. Οι περιορισμένες υπάρχουσες μελέτες έχουν αναδείξει την ύπαρξη ελλειμμάτων σε ασθενείς με ΠΣ στη μακρόχρονη ανάκληση συναισθηματικού υλικού από την λεκτική μνήμη ακόμη και σε αυτούς με κλινικά μεμονωμένο σύνδρομο. Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν η αξιολόγηση της αναγνώρισης συναισθηματικά φορτισμένου υλικού από την μνήμη επεισοδίων σε
more » ... με ΠΣ. Μέθοδος: 30 ασθενείς με ΠΣ με διάφορους υπότυπους της νόσου, ποικίλη διάρκεια και βαρύτητα αυτής, και 30 υγιή άτομα, επιλεγμένα ώστε να ταιριάζουν, όσο το δυνατόν περισσότερο, με τους ασθενείς ως προς το φύλο, την ηλικία και τη μόρφωση, πήραν μέρος στην έρευνα. Πραγματοποιήθηκε νευροψυχολογική αξιολόγηση όλων των συμμετεχόντων με 2 κλινικές δοκιμασίες μάθησης και μνήμης λεκτικού και οπτικοχωρικού υλικού (Ελληνική Δοκιμασία Λεκτικής Μνήμης-ΙΙ, Σύντομη Δοκιμασία Οπτικοχωρικής Μνήμης-Αναθεωρημένη) και μία πειραματική δοκιμασία, τη Δοκιμασία Συναισθηματικής Μνήμης. Η Δοκιμασία Συναισθηματικής Μνήμης περιλαμβάνει λεκτικά και οπτικά ερεθίσματα για μάθηση και αναγνώριση. Τα οπτικά ερεθίσματα προέρχονται από το Διεθνές Σύστημα Συναισθηματικών Εικόνων IAPS. Τα λεκτικά ερεθίσματα έχουν δημιουργηθεί με βάση το Συναισθηματικό Λεξικό για την Ελληνική Γλώσσα. Όλα τα ερεθίσματα που περιλαμβάνονται στη δοκιμασία είναι συναισθηματικά ουδέτερα ή θετικά/αρνητικά φορτισμένα. Τέλος, αξιολόγηθηκε η παρουσία ψυχιατρικών συμπτωμάτων με το Ερωτηματολόγιο Κατάθλιψης του Beck-II και την Κλίμακα Κατάθλιψης, Άγχους και Στρες-21. Αποτελέσματα: Οι ασθενείς με ΠΣ είχαν κατώτερη επίδοση σε όλες τις δοκιμασίες μάθησης και μνήμης λεκτικού και οπτικοχωρικού υλικού που χορηγήθηκαν σε σχέση με τους υγιείς συμμετέχοντες. Επίσης, είχαν χαμηλότερη επίδοση στην αναγνώριση συναισθηματικά φορτισμένων εικόνων, συγκριτικά με τις υπόλοιπες δοκιμασίες μνήμης. Η επίδοση των ασθενών στη λεκτική συνθήκη της Δοκιμασίας Συναισθηματικής Μνήμης προβλεπόταν από την συνο [...]
doi:10.26262/heal.auth.ir.307506 fatcat:iyqsw5piyjc4roggkbvw22kbm4