Information literacy studies and human information behaviour Výskumy informačnej gramotnosti a informačné správanie človeka

Jela Steinerová
unpublished
The paper is aimed at presentation of qualitative studies of information literacy and human information behaviour with the emphasis on concepts of informed learning, information culture, information landscapes and information fluency. Results of our own studies of information behaviour of students, managers, doctoral students and researchers in Slovakia are summarized. The objectives were to identify contexts and patterns of information behaviour, information literacy, information ecology and
more » ... eativity. Qualitative and combined methods of studies have been applied (interviews, modelling, information horizons). Results are represented by a model of the information ecology of academic information environment composed of semantic, cognitive, and behavioral dimensions. A model of methodological literacy of doctoral students is presented and three information use patterns (interactive, sequential, evolutionary). Relationships between creativity and information literacy are identified in a model of creative information spaces. Results of information behaviour study of researchers in Slovakia are interpreted in methodological, expertise and open science factors. The qualitative paradigm and trends of research in information literacy and information behaviour are stressed. Keywords: information literacy, information behaviour, phenomenographic studies, information horizons, methodological literacy, creative information strategies, information behaviour of researchers Abstrakt Cieľom príspevku je informovať o kvalitatívnych výskumoch informačnej gramotnosti a informačného správania človeka s dôrazom na koncepcie informovaného učenia, informačnej kultúry, informačnej krajiny a informačnej fluencie. V tomto kontexte sa prezentujú výsledky vlastných výskumov informačného správania študentov, manažérov, doktorandov aj vedcov v SR. Ciele výskumov boli najmä identifikovať kontexty a vzorce informačného správania, informačnej ekológie, informačnej gramotnosti a kreativity. Využili sa kvalitatívne a kombinované metódy výskumov (rozhovory, modelovanie, informačné horizonty). Výsledky reprezentuje model informačnej ekológie akademického informačného prostredia obsahujúci sémantický, kognitívny a behaviorálny rozmer. Predstavuje sa model metodologickej gramotnosti doktorandov a tri vzorce využívania informácií (interaktívny, sekvenčný, evolučný). Identifikujú sa vzťahy kreativity a informačnej gramotnosti v modeli kreatívnych informačných Jela Steinerová Information literacy studies and HIB 54 priestorov. Zo štúdie informačného správania vedcov v SR sa identifikujú metodologické faktory, expertné faktory aj faktory otvorenej vedy. V závere sa zdôrazňuje význam kvalitatívnej paradigmy a trendy výskumov informačnej gramotnosti a informačného správania. Klíčová slova: informačná gramotnosť, informačné správanie, fenomenografické výskumy, informačné horizonty, metodologická gramotnosť, kreatívne informačné stratégie, informačné správanie vedcov Jela Steinerová Information literacy studies and HIB 55
fatcat:hs2je5luhrf5xlhgtus7ld5csi