Analysis of TNF-alpha G308A and C857T Gene Polymorphisms in Turkish Patients with Obstructive Sleep Apnea Syndrome
Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Olan Türk Hastalarda TNF-Alfa G308A ve C857T Gen Polimorfizmlerinin İncelenmesi

Mutlu KARKUCAK, Ahmet URSAVAŞ, Gökhan OCAKOĞLU, Orhan GÖRÜKMEZ, Tahsin YAKUT, İlker ERCAN, Mehmet KARADAĞ
2012 Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences  
1368 bstructive sleep apnea syndrome (OSAS) is characterized by repeated episodes of apnea-hypopnea that are caused by a narrowing or blocking of the upper airway during sleep. The relationship between OSAS and cardio-vascular complications and thromboembolic incidents has been the subject of considerable research. OSAS is now considered A AB BS ST TR RA AC CT T O Ob bj je ec ct ti iv ve e: : Tumor necrosis factor-alpha (TNF-alpha) is an important indicator of inflammation. Recent studies have
more » ... emonstrated a relationship between inflammation and obstructive sleep apnea syndrome (OSAS). The aim of this study was to investigate the association between TNF-alpha G308A and C857T gene polymorphisms and OSAS in Turkish patients. M Ma at te er ri ia al l a an nd d M Me et th ho od ds s: : Sixty-nine patients who were diagnosed with OSAS and 42 control subjects were included in the study. The polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP) method was used to detect TNF-alpha G308A and C857T gene polymorphisms. The level of significance for statistical analysis was set at p<0.05. R Re es su ul lt ts s: : The distribution of genotypes was not significantly different between subjects with a definite diagnosis of OSAS and the control group (p> 0.05). However, the mean body mass index of the OSAS group was significantly different from that of the control group (p<0.05). C Co on nc cl lu us si io on n: : To our knowledge, this study is the first to analyze the relationship between OSAS and TNF-alpha G308A and C857T gene polymorphisms in Turkish patients. Our results do not support an association between OSAS and TNF-alpha G308A and C857T gene polymorphisms. K Ke ey y W Wo or rd ds s: : Polymorphism, single nucleotide; sleep apnea, obstructive Ö ÖZ ZE ET T A Am ma aç ç: : Tümör nekroz faktörü-alfa (TNF-alfa), yangının önemli bir göstergesidir. Son çalışmalar, yangı ve obstrüktif uyku apne sendromu (OUAS) arasında bir ilişki olduğunu göstermiştir. Bu çalışmanın amacı, Türk hastalarda, TNF-alfa G308A ve C857T gen polimorfizmleri ile OUAS arasında bir ilişki olup olmadığını araştırmaktır. G Ge er re eç ç v ve e Y Yö ön nt te em ml le er r: : OUAS tanısı almış 69 hasta ile 42 kontrol birey çalışmaya dahil edildi. TNF-alfa G308A ve C857T gen polimorfizmlerini belirlemek için polimeraz zincir reaksiyonu ksıtlayıcı fragman boyu polimorfizmi [polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP)] yöntemi kullanıldı. İstatistiksel analizler için anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak belirlendi. B Bu ul lg gu ul la ar r: : Genotiplerin dağılımı OUAS ve kontrol grupları arasında anlamlı derecede farklı değildi (p>0,05). Ancak, OUAS grubunun ortalama beden kitle endeksi ile kontrol grubunun beden kitle endeksi arasında anlamlı bir farklı vardı (p<0,05). S So on nu uç ç: : Bu çalışma bildiğimiz kadarıyla Türk hastalarda OUAS ile TNF-alfa G308A ve C857T gen polimorfizmleri arasındaki ilişkiyi araştıran ilk çalışmadır. Elde ettiğimiz sonuçlar, OUAS ve TNF-alfa G308A ve C857T gen polimorfizmi arasında bir ilişkiyi desteklememektedir. A An na ah ht ta ar r K Ke el li im me el le er r: : Çok biçimlilik, tek nükleotid; uyku apnesi, tıkayıcı T Tu ur rk ki iy ye e K Kl li in ni ik kl le er ri i J J M Me ed d S Sc ci i 2 20 01 12 2; ;3 32 2( (5 5) ): :1 13 36 68 8--7 73 3 Ge liş Ta ri hi/Re ce i ved: 03.01.2012 Ka bul Ta ri hi/Ac cep ted: 06.03.2012 Ya zış ma Ad re si/Cor res pon den ce:
doi:10.5336/medsci.2012-28126 fatcat:ltshfifohjdwzbxdn42rsejlge