Η αρχή της πρόληψης της διασυνοριακής ρύπανσης στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο

Στυλιανή Αθανασίου Ρομπέση
2016
Στην παρούσα διπλωματική εργασία αναλύθηκε ο πρωτογενής κανόνας της απαγόρευσης πρόκλησης διασυνοριακής ζημίας από μη παράνομες δραστηριότητες, όπως αυτός διαμορφώθηκε στα διεθνή κείμενα, στη διεθνή νομολογία και στο Σχέδιο Άρθρων της Επιτροπής Διεθνούς Δικαίου με τίτλο «Σχέδιο Άρθρων για την Πρόληψη της Διασυνοριακής Ρύπανσης από Επικίνδυνες Δραστηριότητες». Αρχικά παρουσιάστηκε συνοπτικά το ιστορικό πλαίσιο της διαμόρφωσης του κανόνα στο διεθνές περιβαλλοντικό δίκαιο. Περαιτέρω, έγινε η
more » ... ση από τη γενική αρχή της πρόληψης, η οποία δεν ταυτίζεται ως προς το περιεχόμενο με την υποχρέωση πρόληψης της διασυνοριακής ζημίας. Επιπρόσθετα, έγινε αναφορά στην αρχή της προφύλαξης, ως αρχής του περιβαλλοντικού δικαίου χρονικά μεταγενέστερης της αρχής της πρόληψης και επιχειρήθηκε μια σύντομη σύγκριση μεταξύ των δύο. Εν τέλει, παρουσιάστηκαν τα βασικά χαρακτηριστικά της υποχρέωσης πρόληψης της διασυνοριακής ζημίας, όπως αυτή αποτυπώθηκε στο Σχέδιο Άρθρων της Επιτροπής Διεθνούς Δικαίου. Για την ακρίβεια, αναλύθηκαν οι τρεις επιμέρους υποχρεώσεις που ανακύπτουν από τον κανόνα, ήτοι πρώτον, η υποχρέωση εκπόνησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (εφεξής ΜΠΕ), σύμφωνα με την οποία τα κράτη οφείλουν να διεξάγουν τις απαραίτητες μελέτες προκειμένου να μπορούν να σταθμίσουν την επικινδυνότητα της δραστηριότητας που πρόκειται να αδειοδοτήσουν. Δεύτερη υποχρέωση είναι η ειδοποίηση, η οποία επιμερίζεται στην υποχρέωση πρότερης ειδοποίησης και στην υποχρέωση ειδοποίησης σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης. Τέλος, η υποχρέωση συνεργασίας των κρατών είναι η τρίτη μορφή της υποχρέωσης πρόληψης της διασυνοριακής ζημίας και αναλύεται στην υποχρέωση ανταλλαγής πληροφοριών και στην υποχρέωση διαβουλεύσεων μεταξύ των κρατών. Και οι τρεις επιμέρους υποχρεώσεις φαίνεται να έχουν αναχθεί σε κανόνες του διεθνούς εθιμικού δικαίου αλλά το Σχέδιο Άρθρων δεν φαίνεται να παρέχει το πλέγμα περιβαλλοντικής προστασίας που θα ανέμενε κανείς, καθώς πρακτικά δεν φαίνεται να προκύπτει κάποια συνέπεια περά από την αποζημίωση σε περίπτωση που το κράτος προέ [...]
doi:10.26262/heal.auth.ir.282987 fatcat:z5aqbb2mcjcqzlt7qksmlt6hhm