De Nederlandsche belastingswetten in verband met den boschbouw

A. H. Berkhout
1916 De Economist  
bouw neemt in Nederland uit den aard der zaak eer~ bescheid~en plaats in. Feitelijke schermbosschen tre~t men er weinig aan en daar bout van eiders langs de waterwegen goedkoop is aan te voeren, kan de teelt yan deze grondstof qua. economisch bedrijf bezwaarlijk een hooge vlucht nemen. Begrijpelijk fs het dan ook, dat de belasting'swetgever weinig aandacht schonk aan de eigenaard~gl~eden van bet boschbed.rij[ en bij. de vaststelling tier b.elastir~tgsbepalingen daarmede geen vold.oende rekening
more » ... heeft gehouden. Menig houtteler in Nederla.n6 is niet genoeg dvordrongen van de kennis van het belastingswezen en beoordeelt daardoor de quaestie's waarmede hij op dit gebie(I in aanraking komt, van een eenzijdig en veelal onjuist standpunt. De boscl~bouw bee[t, evenals alle andere bronnen van nationale welvaart, rech.t op den steun van ~e Regeering, ja, wij aarzele.n, niet om te zeggen op meer recht, want her d.irecte yoordeel, dat de h~)utteler geniet, is dikwijls gering in verhou.di_ng tot wat de gemeenschap van den boschaanleg, profiteert. Dit begint men in Nederland ook allengs meer in te zien en her Rijk verstrekt tegenwoordig voorschotten aar~ gemeenten, d,ie tmnne woeste gronden willen opbosschen. Door te.zorgen, clat de arme bewoners in den winter, wanneer h.et moeilijk valt werk te yind,en, bij den aanleg of exploitatie van bosschen h~m brood kunnen verdienen, behoeft de openbare weldadigheid minder krach~ tige hulp te verleenen. De gezondheid van den mensch is er in den regel meer bij gebaat, wanneer h.ij bUiten zijn taak h, eeft te verrich, ten, dar~ wanneer hij genoopt word% in de achterbuurten der groote steepen zijn zorgvol bestaan te slijten. De aanwezigheid van bosschen in een bepaatde streek van het land kan in den zomer een stroomvan menschen daarheen trekken en, n.a een tiji~elijk verNijf b,uiten., zullen zij gestaal6 met nieuwe krachten, h~n arbeid in EcoN. 1916. 57
doi:10.1007/bf02205013 fatcat:vcvikocirnhb5hzqk7x34jgkqa