Ante Renić (1948-2000)

Ante Pavičić
2000 Geologia Croatica  
U automobilskoj nesreÊi 31.08.2000 godine poginuo je naπ kolega i prijatelj mr. Ante ReniÊ. Vijest o nesreÊi primili smo s nevjericom, kao i brojni prijatelji i poslovni suradnici, posebno oni iz Dalmacije i Like gdje je proveo najveÊi dio svog terenskog rada. Tog kobnog jutra u automobilu je bila cijela obitelj. U sudaru s iznenada preprijeËenom kamionskom prikolicom na cesti kod Koprivnice, uz mr. ReniÊa poginule su supruga, majka i mlaa kÊerka. Ante ReniÊ je roen 19.10.1948. godine od oca
more » ... 948. godine od oca Boaee i majke Magdalene u DeËinu, Republika »eπka. Doselio je 1951. s roditeljima u Bjelovar. Osnovnu πkolu i gimnaziju je polazio u Bjelovaru, gdje je maturirao 1969. godine. Iste godine je upisao na geoloπkom odjelu Prirodoslovno-matematiËkog fakulteta u Zagrebu grupu geologija i paleontologija. Diplomirao je 1977., a od svibnja 1978. godine zaposlen je u Institutu za geoloπka istraaeivanja, Zavodu za hidrogeologiju i inaeenjersku geologiju. Radio je na hidrogeoloπkim i inaeenjerskogeoloπkim istraaeivanjima u krπkim podruËjima Like, Dalmacije, otoka te juaene Bosne. Nakon zavrπetka poslijediplomskog studija obranio je u studenom 1989. magistarski rad "Hidrogeoloπki odnosi u slivu izvora rijeke Krke kod Knina". Sve godine rada putovao je svakodnevno iz Bjelovara u Zagreb, ne aeeleÊi se odvajati od posla kojeg je volio ali ni od obitelji o kojoj se nesebiËno brinuo. Skladan aeivot s roditeljima, aeenom Editom, kÊerkama Helenom i Vlatkom povezao je s obavezama na poslu koji je zahtjevao posebne napore s obzirom na dugotrajne boravke na terenu.
doi:10.4154/GC.2000.07 doaj:acde82b787b94ac3b9e719b3c9b24a1b fatcat:fqke7sqkbvcunlfjnrlavrlzt4