A Case of Goblet Cell Carcinoid of the Appendix
虫垂杯細胞カルチノイドの1例

Takafumi Watanabe, Kazuhiko Kasuya, Hiroshi Kuwabara, Norio Uchimura, Fumiaki Kato, Shigeru Tsurui, Kenji Katsumata, Akihiko Tsuchida
2014 Nihon Gekakei Rengo Gakkaishi (Journal of Japanese College of Surgeons)  
doi:10.4030/jjcs.39.723 fatcat:un2jjvosongajcioyfhpcm6nky