Kontynuacyjno-innowacyjna aktualizacja zadań onomastyki

Robert Mrózek
2016 Onomastica  
S ł o w a t e m a t y c z n e: onimiczna (proprialna) sfera językowa, badawcze stanowiska analityczno--interpretacyjne -determinanty, aparat pojęciowo-terminologiczny, aktualizacja zadań badawczych Konstruowanie w obrębie onomastyki ram autonomicznych teorii, służących odkrywaniu nowych eksponentów specyfiki proprialnej języka, jest zwieńczeniem kompleksowego opisu nazw własnych. Dążąc do całościowej charakterystyki tworów onimicznych, współczesna onomastyka winna uwzględniać: złożoność
more » ... tyki, jaka nawarstwia się wokół osi wyznaczanej przez obiekty onimiczne; motywacje i konteksty społeczno-kulturowe procesów nazwotwórczych, wytwory tych procesów na różnych poziomach językowego kontaktu wspólnot komunikacyjnych czy społeczności i grup dyskursywnych; podział owych nazw według przyjętych kryteriów kategorialnych; prymarne i sekundarne funkcje nazw poszczególnych kategorii; właściwości strukturalno-gramatyczne i frekwencyjne reprezentantów wydzielonych grup nazewniczych i ich specyfikę onimiczną. Odsłania to i różnicuje kwestie funkcjonowania nazw poszczególnych kategorii w społecznym obiegu komunikacyjnym -oficjalnym i nieoficjalnym -z uwzględnieniem m.in. zjawisk paralelizmu i wariantywności nazewniczej w tekstach różnego typu, w tym literackich, oraz w relacjach intertekstualnych między różnymi dyskursami realizowanymi na dwóch zasadniczych poziomach: na poziomie spontanicznej codziennej komunikacji i na poziomie wyższych funkcji komunikacyjnych. Oto zarysowany skrótowo przedmiot zainteresowań onomastów, którzy w zależności od rozwijających się na gruncie słowiańskim nurtów językoznawczych i reprezentowanych szkół badawczych oraz ukształtowanych w poszczególnych krajach centrów badań onomastycznych podejmowali i podejmują zróżnicowane metodologicznie próby całościowego opisu proprialnych składników leksyki, czyli onimii, oraz swoistych właściwości jej kategorialnych komponentów (geonimów, antroponimów, zoonimów, chrematonimów, kosmonimów itd.). Zaznaczające się w stanowiskach analityczno-interpretacyjnych różnice w uj-
doi:10.17651/onomast.60.2 fatcat:jszl4jrn5racjpcjyede4l52je