Investigation of Aggression Level and Communicatıon Skills of Female Volleyball and Football Players

Kadın Voleybol, Futbolcularda İletişim, Becerileri Ve, Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi, Nurfer Özdemir, Uğur Abakay, Gaziantep Üniversitesi, Beden Eğitimi, Spor Yüksekokulu, Gaziantep
Anahtar Kelimeler: Saldırganlık   unpublished
Özet Bu araştırma, voleybol ve futbol sporu ile uğraşan kadın futbolcuların iletişim becerileri ve saldırganlık düzeylerinin belirlenmesi ve iletişim becerileri ile saldırganlık davranışları arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırma örneklemine 131 kadın sporcu alınmıştır. Örneklem grubunda yer alan futbolcuların yaş ortalaması 18.12±2.85, voleybolcuların yaş ortalaması 16.69±2.1 olarak belirlenmiştir. Araştırma verilerinin elde edilmesinde Korkut (1996) tarafından
more » ... 6) tarafından geliştirilen "İletişim Becerilerini Değerlendirme Ölçeği" (İBDÖ) ile Kiper (1984) tarafından geliştirilen "Saldırganlık Ölçeği" kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 16.0 paket programından yararlanılarak, ikili gruplar için Mann Whitney U testi, çoklu gruplar için Kruskall Wallis, iki değişken arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla Pearson Korelasyon analizleri kullanılmıştır. Sonuç olarak, çalışmamıza katılan kadın voleybolcuların futbolculardan daha yüksek iletişim becerilerine sahip oldukları, yıkıcı saldırganlık alt boyutunda ise kadın futbolcuların daha yüksek puanlar elde ettikleri belirlenmiştir. Voleybolcularda eğitim durumu düştükçe yıkıcı ve edilgen saldırganlık puanlarının arttığı gözlemlenmiştir. Ayrıca, kadın futbolcuların iletişim becerileri artarken atılganlık düzeylerinin arttığı, yıkıcı saldırganlıkları artarken edilgen saldırganlıklarının da arttığı, voleybolcuların yıkıcı saldırganlık puanları artarken edilgen saldırganlık puanlarının da arttığı belirlenmiştir. Abstract Aim of this study was determine to aggression level and communication skills of female volleyball and football players and show the relation between aggression level and communication skills. 131 female athlete was considered as research sampling. Mean age of footbal players was 18.12±2.85 and mean age of volleyball players was 16.69±2.1. In order to obtain data research of the, "Evaluation Scale of Comminication Skills" developed by Korkut (1996) and "Aggession Scale" developed by Kiper (1984) were used. For statistical analiysis, SPSS 16.0 program , Mann Whitney U test was used for binary groups and Kruskall Wallis test , for multiple groups and Pearson test was used for correlation of variables. As a result, it was found that volleyball players had higher comminication skills than football players; and footbal players had higher point in destructive aggression subscale than volleyball players. Increased education level decreased in volleyball players. Enterprising level increased while comminication skills increased; and passive aggression level increased while destructive aggression level increased in football players. Passive aggression level increased while destructive aggression level increased in volleyball players.
fatcat:gtlpev7lo5dodn6kblgyauddga