The Formation of Sculpture Types in the Ancient Age Sculpture
Antik Çağ Heykeltıraşlığında Heykel Tiplerinin Oluşumu

Abdulhadi DURUKAN
2021 Kafkas Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi  
Çalışmanın Türü: Araştırma Öz Bu araştırmada Antik Çağ medeniyetlerinin sosyo-kültürel yapısına ışık tutan unsurlardan biri olan ve özellikle Grek etki alanının tümüne yansıyan heykel sanatı ve heykel tiplerinin oluşumunda etkin rol oynayan unsurlar ele alınmıştır. Antik Çağ heykel sanatı, kronolojiye bağlı kalınarak dönemsel özellikleriyle özetle aktarıldıktan sonra çalışmanın asıl konusu olan Antik Çağ heykeltıraşlığında heykel tiplerinin oluşumu yani bu tiplere isim veren unsurlar farklı
more » ... eriyle ayrıntılı şekilde incelenmiştir. Arkeoloji literatüründe; buluntu yeri, yazıt, eseri yapanın ismi, bugün bulunduğu müze, koleksiyoncusu vb. durumlarla anılan tiplere bu açıdan daha önce çok bakılmaması bu makalenin önemini artırmaktadır. Abstract In this research, the elements that play an active role in the formation of sculpture art and sculpture types, which are one of the elements that shed light on the socio-cultural structure of Ancient civilizations and especially reflected in the entire Greek influence area. After the art of sculpture in the Ancient Age is summarized with its periodic features by adhering to the chronology, the formation of sculpture types in the Ancient sculpture, which is the main subject of the study, that is, the elements that give names to these types, are examined in detail. In the archaeological literatüre; the place of find, the inscription, name of the person who made the work, the museum where it is located today, its collector, etc. the fact that the types that are mentioned with these conditions have notbeen looked at from this point of view increases the importance of this article.
doi:10.9775/kausbed.2021.002 fatcat:lnj43urw6beihidttv3c4mxxcq