Výzkumné studie Došlo do redakce

Lenka Mynaříková
2013 unpublished
Abstrakt Výzkum se zaměřil na možné vztahy mezi lhaním a emoční inteligencí mezi respondenty v České republice. Emoční inteligence souvisí se sebeklamem a detekcí lži, ale její vztah k lhaní zatím dostatečně zkoumán nebyl. Celkem 112 respondentů vyplnilo dotazník pro analýzu klamavého chování a test emoční inteligence TEIQue. ANOVA a regresní analýza ukázaly signifikantní rozdíly ve lhoucím chování, které mohou být ovlivněny globálním rysem emoční inteligence nebo well-being. Výsledky
more » ... Výsledky naznačují, že respondenti s nižší emoční inteligencí říkají méně lží a lžou častěji dospělým než dětem. Výzkum může být přínosný pro intervence v pedagogické a forenzní psychologii nebo v rodinné terapii a může pomoci v porozumění proměnným ovlivňujícím klamavé chování. Klíčová slova: lhaní, emoční inteligence, vztahy, Česká republika THE CONNECTION BETWEEN LYING AND EMOTIONAL INTELLIGENCE IN THE CZECH REPUBLIC Abstract This study is focused on finding a possible relation between deception and emotional intelligence among respondents in the Czech Republic. Emotional intelligence is related to self-deception and detection of lying, yet there is not enough information on its possible relation to lying behavior itself. A deception behavior survey and the TEIQue inventory were used to analyse deception characteristics and emotional intelligence among 112 respondents. ANOVA and regression analysis revealed significant differences in lying behavior, which might be influenced by the global trait of emotional intelligence or well-being. Results suggest that respondents with lower emotional intelligence use less lies and tend to lie to adults more often than to children. These results might be beneficial for interventions in pedagogical or forensic psychology or in family therapy and can improve our understanding of variables affecting lying behavior.
fatcat:ol6zzgcubbfefe6zxsnlcpdozq