Yunan Panteonuna Luvi Etkisi: Pegasos Örneği

Kürşat Bardakcı
2019 Journal of History and Future  
History&Future Journal of Öz Antik dünyada çağdaş ya da birbirini takip eden medeniyetlerin etkileşimleri söz konusudur. Bu etkileşimlerin dini yapıya da yansıdığı görülür. Nitekim uygarlıkların din algılarında ya da tanrı panteonlarında zamana ve coğrafyaya bağlı değişimler görülmesi olasıdır. Buna bağlı olarak Yunan Panteonu da Mezopotamya ve Anadolu'dan yoğun bir şekilde etkilenmiştir. Konumuz kapsamında yer alan Luvi Panteonu ile Yunan Panteonu arasında da birçok eşitleme yapılabilmektedir.
more » ... Bunlara örnek olarak Tivad ile Helios, Herakles ile Santa verilebilir. Aynı zamanda bu etkileşimler sonucunda panteona yeni üyelerin katıldığı da rahatlıkla söylenebilir. Öyle ki Yunan kanatlı at Pegasos, Luviler'deki Tarhu'nun yerel bir tipi olan şimşeğin Fırtına Tanrısı'nın etkisiyle Yunan Panteonunda yerini almıştır. Bu çalışmada bu etkileşimin Pegasos örneği ekseninde analizi amaçlanmıştır. Bu kapsamda çivi yazılı belgelerden, arkeolojik bulgulardan, Yunan efsanelerinden ve konuyla yakından ilgili olan bilim insanlarının yaptığı araştırmalardan yararlanılacaktır. Abstract In the ancient world there are interactions between contemporary or successive civilizations. These interactions are reflected in the religious structure. Indeed, in the perceptions of religion of civilizations or in the pantheon of gods, it is possible to see changes due to time and geography. Accordingly, the Greek Pantheon was heavily influenced by Mesopotamia and Anatolia. Located within the scope of our subject Luwi Pantheon and the Greek Pantheon can be synchronized. Examples are Tivad and Helios, Herakles and Santa. At the same time as of result of these interactions, it can be said that new members of the pantheon can participate easily. The Greek winged horse Pegasos has taken its place in the Greek Pantheon under the influence of the lightning Storm God, a local type of Tarhu in the Luwians. In this study, it is aimed to analyze this interaction in the example of Pegasos. In this context, the cuneiform documents, archaeological findings, Greek myths and researches by scientists who are closely related to the subject will be benefited.
doi:10.21551/jhf.542011 fatcat:5xy7f4pq6jbp5m37hlgvwd4msm