بررسی تطبیقی نفس و بدن در فلسفه اشراق، مشاء و حکمت متعالیه

سمیه ادریس آبادی, عباس ساعدی
2019 Figshare  
از آنجا که مبحث ارتباط نفس و بدن یکی از مباحث مطرح در فلسفه ی اسلامی می باشد، دراین مقاله به بررسی و تطبیق چگونگى ارتباط نفس مجرد با بدن در فلسفه اسلامى از دیدگاه فلسفه مشاء«ابن سینا»، فلسفه اشراق «سهروردى» و فلسفه حکمت متعالیه «ملاصدرا» می ‏پردازد. مسئله رابطه نفس و بدن، مسئله‏اى بحث‏ انگیز در حوزه علم‏ النفس فلسفى است. با توجه به این‏که چگونگى ارتباط مجرد با مادى از جنبه انسان‏ شناسى در مقایسه با جهان‏شناسى کمتر بررسى شده، نگارندگان بر آنند تا در این مقاله این مسئله را از دیدگاه ابن سینا به
more » ... یدگاه ابن سینا به عنوان فیلسوف مشائى و سهروردى به عنوان فیلسوف اشراقى از جبنه انسان‏ شناسى بررسى کنند. ابتدا نفس از دیدگاه دو فیلسوف اثبات و تعریف شده، سپس به تأثیر متقابل نفس و بدن پرداخته شده و در ادامه، اصل بودن نفس و فرع بودن بدن و چگونگى ارتباط این دو بیان شده است.
doi:10.6084/m9.figshare.9924113 fatcat:mgmgdq3gwjajtk4dc6mmu5wm5q