SER BIAN JOUR NAL OF ANEST HE SIA AND INTEN SI VE THE RAPY

Offi Cial Jour
unpublished
Teh nič ki ured nik / Tech ni cal Edi tor Milan Bog da no vić Izvrš ni izda vač / Exe cu ti ve Publis her Udru že nje ane ste zi o lo ga i inten zi vi sta Srbi je Dizajn korica / Cover Design Predrag Petković Prelom i kompjuterska obrada Stu dio znak, Ivan ko vač ka 10/2 Otvoreni pristup / Open Access Adre sa ured niš tva / Edi to rial Offi ce Časo pis SJA IT Kli ni ka za ane ste zi o lo gi ju i inten ziv nu tera pi ju Voj no me di cin ska aka de mi ja, 11000 Beo grad, Crno trav ska 17,
fatcat:vm57hfffxvh3fgfzxacp4kgigy