Điều khiển sử dụng đại số gia tử

Vũ Như Lân, Vũ Chấn Hưng, Đặng Thành Phu, Nguyễn Duy Minh
2012 Journal of Computer Science and Cybernetics  
doi:10.15625/1813-9663/21/1/1431 fatcat:hda6pzovffgyjb4ugmiy3h6tb4