ÜLKEMİzDE ASTıM'IN EPİDEMİYOLOJİK GÖRÜNÜMÜ

Yaşar Yilmazkaya, Güneş Fevzi
unpublished
Astma bronşiale en çok görülen akciğer hastalıklarından biridir. Son yıllarda hastalığın nedenleri ve tedavisi konularında önemli gelişmeler sağlanmasına karşın görülme sıklığı azalmamış, aksine artmı ştır. Astma hastalığının görülme sıklığı, prevalansı, doğal seyriyle ilgili pek çok araştırma yapılmışsa da hastalığın tanımlamasında tek tip kriter kullanılmayışı sonuçların güvenilirliliğini azaltmaktadır. Astım prevalansıyla ilgili Türkiye'de yapılan çalışmalar çok az hatta hiç denecek
more » ... iç denecek kadardır. Toplum genelinde yaygınlığı düşünülerek Türkiye'de 5 milyondan fazla kişide astma olduğu kabul edebilir bir düşüncedir. Polikliniklerimize son 5 yıllık süre içinde başv uran 54.250 kişiden astma bronşiale tanısı konulan 5.657 hastanın veri ve sonuçlarına gÖre bir ça lı şma yapı ldı. Bu çalışma da astmanın Türkiye'deki illere göre dağılımı, yaşa göre dağılımı, kadın-erkek oranı, mesleksel durumları , IgE seviyeleri ve kalıtımla ilişkisi araştırıldı ve çıkan sonuçlar değerlendirildi. THE EPIDEMIOLOGY OF ASTHMA IN TURKEY Asthma bronchiale is one of the most common disease of the respiratory tract. The etiology is better understood in recent years and the therapeutic possibilities developed. Despite these improvements the incidence of the disease increases constanlly. The absence of standardised criteria and a series of previous investigations including the incidenc,e prevalence and course of the disease results in litıle relaibility. There is only a few studies in Turkey which evaluate the prevalence of the disease. Asthma bronchiale is common among the Turkish population and it will be estimated that 5 million individuals suffer from this disease. 5.657 of 54.250 patients who refened to our departement in last 5 years, suffered from asthma bronchiale. We have grouped our patients according to their geographical locations, their age and sex. We have evaluated their occupations, IgE levels, hereditery relations. The results were grouped accordingly. Astma bronşiale ve kronik bronşit gibi non spesifik bozukluklar en yaygın ve en önemli kronik havayolu hastalıklarıdır. Astırnın oluşmasında ve gelişmesinde rol oynayan risk faktörleri yaş, cinsiyet, kalıtım, allerji, hava ve su kirWiği, meslek ve enfeksiyondur. Epidemiyolojik çalışmalarda teşhis kriterlerinin değişik olması, deney yapısında ortaklık olmaması gibi nedenlerle bu risk faktörlerinin etkileri kesin olarak belirlenememektedir. Değişik risk faktörlerinin bir araya gelmesi tam olarak incelenmemiştir. Birçok kimsede hastalık kişiseldir. Astırnın değişik tanımları çok eskiden beri yapılmaktadır. Hastalığı incelemeye kalkışan bir epidemiyolog Osler'in "her huıltılı astım değildir" şeklinde belirlediği problemle karşılaşır. Hastalı~ın oluşumu, siireci ve tedavisi hakkında bil$İ sahıbi olmamıza rağmen bazı kişilerin digerlerine oranla neden daha yüksek risk taşıdıkları tam olarak açıklanamamaktadır(2,1O}. Halen yaşadığımız çağda astma bronşiale' nin hiç de ihmal edilmeyecek boyutlara ula ştığı açıkça ortay,!. konmuşhır . Ulkemizde bu hastalığın prevalansı hakkında henüz kesin bilgilere sahip değiliz. Ancak; hızlı nüfus artışı sağlıksız yaşam koşulları, çarpık kentleşme ve çevre kirliliği göz önüne alınırsa hastalığın görülme sıklığının ' batı ülkelerinden daha yüksek olması gerekir. Bu da astırnın diğer ülkelerde olduğu gibi ülKemizde de önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu göstermektedir (1) Bu nedenle astırnın yaygınlığı konusunda yapılan sınırlı araştırmalar bu hastalığın Türkiye açısından da özellikleriyle aydınlatılmasını zorunlu hale getirmiştir. Şimdiye kadar astırnın epidemiyolojik yönüyle ilgili olarak yapılan çalışmalar, prevalans yönünden geçerli bilgileri çok az yansıtmaktadır. Çünkü; epidemiyolog için sorun kısa süreler içinde büyük değişmeler gösteren öksürük, hırıltılı so-1) Karta! Devlet Hastanesi Gö~s Hastalıkla rı ve TBC Kliniği Şefi 2) Kartat Devlet Hastanesi Gögüs Hastalaıkları ve TBC Klinıği Asistanı lunum ve nefes darlığı gibi klasik klinik sendrom olmayıp teşhis kriterlerinin standart olmaması, bilgi toplama sisteminin ikinci elden olması ve örneK seçiminin zorlu ğu nedeniyle çok değişik risk oranlarının bulunma sıdır. Yaptığımız bu çalışma genel toplumda prevalans yönünden daha geçerli bilgiler vereceği gibi değişik gruplarda ve çok değişik ülkelerde kıyaslama yapabilme imkanı sağlanması bakımından da yararlı olacaktır. İncelememizde aşağıda belirtilen konuların aydınlatılmasında çaba gösterilmiştir; 1-Toplumumuzda astma bronşiale prevalansı nedir? 2-Başka ülkelerde önerilen astma bronşiale anketi toplumumuzda geçerli olabilir mi? 3-Astma bronşialenin doğal gelişiminde yaş, cins, genetik gibi etkenlerle ilgili özellikleri nelerdir? 4-Allerjik insidans ilişkisi nedir? 5-Astımın oluşumunda sosyo-ekonomik etkenlerin prevalans ile ilgisi nedir? MATERYAL VE METOD Çalışmamızda 1985-1989 arası 5 yıllık siire içinde (1985)(1986)(1987) Mayıs arası Koşuyolu Kalp ve Astım Hastanesi'nde, 1987-1989 arası Kartal Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Astım Kliniği'nde) muayene ve tedavi için başvuran 54.250 kişide yapılan tetkik ve araştırmalar sonucu astma bronşiale tanısı olan 5.657 olgu araştırma grubunu oluşturdu. Bu incelemede; klinğimizde gerek yatan ve gerekse ayak-. tan gelen hastalar için ayrıntılı ve geniş çaplı bilgiler içeren dosyalardan faydalanılarak aşağıdaki sorulara verilen cevaplar esas kabul edildi. -Doğum yeri-yaş -Son Ohırduğu yer ve kaç yıldır oturduğu -Mesleği -Ayrıntılı anamnez ve klinik bulgular
fatcat:gxwdbk4y7jccfkvchkzcemjniq