Erişkin Still Hastalığı Öntanısı İle Takip Edilen Hastada Moksifloksasin Kullanımı Sonrası Gelişen Hiponatremi Ve Hiperkalemi: Vaka Sunumu

Kubilay İŞSEVER, Erkut ETÇİOĞLU, Emel GÖNÜLLÜ
2020 Sakarya Medical Journal  
Orcid: Kubilay İşsever https://orcid.org/000-0002-1376-1488 Erkut Etçioğlu https://orcid.org/0000-0002-8117-7929 Emel Gönüllü https://orcid.org/0000-0002-6990-4206 ( Sakarya Tıp Dergisi / Sakarya Med J 2020, 10(2):317-321 ) Abstract Moxifloxacin is an antibiotic of quinolone group and its usage frequency for inpatients increases day by day. Reported side effects for this antibiotic include nausea, vomiting, stomachache, headache, hypoglycemia or hyperglycemia, anemia, arthralgia, myalgia and
more » ... don rupture. Solely, side effects regarding electrolyte imbalance are rarely reported. Since an infiltration in the right basal region of the lung was found on chest X-ray, prophylactic moxifloxacin was started. The plasma sodium (Na) level of the patient decreased to 129 (135-145) mEq/L on the fifth day of the treatment while the potassium (K) level increased to 5,8 (3.5-5.5) mmol/L on the fifth day of the treatment. When blood and urine culture test results came out as negative, moxifloxacin treatment was discontinued on its 5th day. Three days after the discontinuation, Na and K levels reached to normal levels. This situation made us think that hyperkalemia and hyponatremia occurred as a side effect of moxifloxacin treatment. If hyponatremia and/or hyperkalemia occur during treatment of moxifloxacin, adverse effects must be thought and the treatment must be discontinued immediately. Öz Moksifloksasin, kinolon grubu bir antibiyotiktir ve yatan hastalarda kullanım sıklığı her geçen gün artmaktadır. Bu antibiyotik için bildirilen yan etkiler arasında mide bulantısı, kusma, karın ağrısı, baş ağrısı, hipoglisemi veya hiperglisemi, anemi, artralji, kas ağrısı ve tendon rüptürü vardır. Elektrolit dengesizliği ile ilgili yan etkiler literatürde nadiren bildirilmiştir. Akciğer grafisinde akciğer sağ bazal bölgede görülen infiltrasyon alanına yönelik profilaktik moksifloksasin tedavisi başlandı. Hastanın plazma sodyum (Na) seviyesi tedavinin beşinci gününde 129 (135-145) mEq / L'ye düşmüş, potasyum (K) seviyesi tedavinin beşinci gününde 5,8 (3.5-5.5) mmol / L'ye yükselmiştir. Kan ve idrar kültürü test sonuçları negatif olarak sonuçlanmasıyla moksifloksasin tedavisi 5. gününde kesildi. Tedavinin kesilmesinden üç gün sonra Na ve K seviyeleri normal seviyelere ulaştı. Bu durum, hiperkalemi ve hiponatreminin moksifloksasin tedavisinin bir yan etkisi olabileceğini düşündürdü. Moksifloksasin tedavisi sırasında hiponatremi ve / veya hiperkalemi ortaya çıkarsa, yan etkiler düşünülmeli ve tedavi derhal kesilmelidir. Anahtar kelimeler Moksifloksasin; Erişkin Still Hastalığı; Hiperkalemi; Hiponatremi Sakarya Med J 2020;10(2):317-321 İŞSEVER et al. Hyponatremia and Hyperkalemia Caused by Moxifl oxacin Use
doi:10.31832/smj.714365 fatcat:disps6j6szgq3ardnrwisiphgu