Autorytet nauczyciela w przededniu reform oświatowych

Maria Kuzin
2017 Edukacja – Technika – Informatyka  
Streszczenie Żyjemy w czasach szybkiego postępu i rozwoju cywilizacyjnego, które nie sprzyjają kształtowaniu się poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji życiowej ludzi. Powszechnie zauważa się również degradację wartości, które do niedawna funkcjonowały w świadomości społecznej i związane były z takimi instytucjami, jak: szkoła, Kościół, rodzina, państwo. Zachwianiu uległ także wizerunek współczesnego nauczyciela, który dotychczas był postrzegany jako fundament edukacji i wychowania. Zadajemy
more » ... ie pytanie o to, jaki powinien być nauczyciel, aby sprostać wymaganiom współczesnych czasów, jak budować na nowo autorytet nauczyciela. Z jednej strony uczniowie chcieliby, aby ich nauczyciel wykazywał się: otwartością, opiekuńczością, życzliwością, tolerancją i sprawiedliwością, z drugiej strony, aby posiadał wiedzę i był twórczy. Nauczyciele stawiają na kompetencję, wymagania, otwartość. Uczniowie zatem chcieliby nauczyciela idealnego, który zastąpiłby im również rodziców. Opinie takie wskazują na powolny kryzys rodziny i niespełnianie przez nią funkcji związanych z wychowaniem i opieką nad dziećmi. Dodatkowo nadchodząca reforma oświaty wymaga znów kolejnego wysiłku nauczycieli, by mogli sprostać nowym wyzwaniom edukacyjnym. Zatem trzeba czasu i zbudowania nowego fundamentu, aby zachwiany autorytet nauczyciela na nowo tworzyć. Abstract We live in the world of rapid progress and industrial development which do not favour creating feeling of security and stability in people's lives. The degradation of values which, until recently, have been present in social awareness and connected with such institutions as school, the Church, family and the state is commonly noticed. The image of a contemporary teacher, which until today has been perceived as the foundation of education and upbringing, has also been undermined. We ask ourselves what a teacher should be like to meet the demands of the contemporary times and how to establish the teacher authority again. On the one hand, students would like their teacher to be open, caring, kind, tolerant and fair. On the other hand, they want them to be knowledgeable and creative. For teachers competence, requirements and openness are the most important.
doi:10.15584/eti.2017.2.21 fatcat:m54qzsnpoffgvnztax77prvml4