Generace mládeže v globalizaci a v kyberprostoru

Petr Sak
2018 SOCIOLÓGIA A SPOLOČNOSŤ / SOCIOLOGY AND SOCIETY  
Generation is a traditional category of sociology that helps in the reflection of society and its dynamics. Erosion, loss of shape, decomposition of structure, destruction of natural space-time is a common denominator of processes in which a new generation of youth arises. The characteristic of the emerging generation compared to the previous generations is that they do not develop as a generation. Specificity of this generation is the weakening or even the absence of specific generational
more » ... res associated with the society they live in, and the increase of a transnational or extra-national characteristics. It is a movement in the direction of a global atomized crowd, formed virtually in a cyberspace for real-world negotiations. In the midst of the generation, at the borders of time, space, previous generations of the nation present generation is blurring. Generations smudge in all directions. Sociológia a SpoločnoSť 3 / 2 (2018) | 17 | Generace mládeže v globalizaci a v kyberprostoru jichž je generace nositelem, mají i charakter experimentu, v němž se prověřuje relevance změn pro další vývoj. Generace je velká sociální skupina, kterou na demografickém základě formuje společnost, v níž vzniká, za aktivní spoluúčasti samotné generace. Generace je spojena s "mateřskou" společností "sociální pupeční šňůrou". Nelze si představit generaci ani její vznikání mimo společnost, k níž patří. To jsou základní východiska teoreticko metodologického přístupu ke zkoumání generací. Zkoumání generací je současně výzkumem společnosti a její dynamiky. Ke kategoriální výbavě výzkumu generací patří životní fáze. Generace jako sociální entita prochází jednotlivými životními fázemi a diferencovaně se v těchto fázích modifikuje pod tlakem společenských procesů, měnícího se sociálního statusu, zastávaných sociálních rolí, narůstající reflexe společnosti a sebereflexe. Ve fázi mládeže se generace utváří, vzniká její generační podstata, která prochází dalšími životními fázemi, v nichž je modifikována, jsou na ni vkládány další vrstvy. V následujících životních fázích je třeba rozlišovat generační podstatu a fenomény, které jsou onticky odvislé od dané životní fáze. Zásadní metodologickou chybou je srovnávat dvě generace, jednu ve fázi mládeže a druhou v jiné fázi a vyvozovat závěry o diferencích či shodách dvou generací mládeže. Pokud chceme generace srovnávat a vyvozovat závěry o diferenciaci generací mládeže, je nezbytné je srovnávat ve fázi, kdy jsou mládeží obě nebo všechny srovnávané generace. Pokud analyzujeme generaci např. ve fázi stáří, ve výzkumu se prolínají jevy, které jsou spojené s podstatou generace a s životní fází stáří Pro zkoumání generací je nezbytný meta výzkum, čímž myslím výzkum, který není postaven na datech pouze jednoho výzkumu, ale analyzuje data a poznatky více výzkumů. Tedy analýza a interpretace vycházející z časové řady výzkumu různých sociálních fenoménů tvořících kategorii generace. Kolem tématu generací se potkáváme s pojmy tichá generace, generace baby boomers, generace x, y, z, a generace alfa. Avšak uvedené nálepky postrádají metodologický postup, jak se k charakteristice generace dospělo. Počátek těchto označení generací je v americké odborné produkci před několika desetiletími. Tato generační typologie je přejímána do českého prostředí a na české generace. Nechci posuzovat metodologickou relevanci této generační typologie v kontextu americké | 18 | Sociológia a SpoločnoSť 3 / 2 (2018) Petr Sak
doi:10.17846/ss.2018.3.2.16-36 fatcat:uf5axfzllna55dtbhafdsbgkam