The Impact of Design Parameters of a Horizontal Wood Splitter on Splitting Force

Ján Kováč, Jozef Krilek, Marián Kučera, Štefan Barcík
2014 Drvna industrija  
Utjecaj projektnih parametara uređaja za horizontalno cijepanje drva na silu cijepanja Original scientifi c paper • Izvorni znanstveni rad Received -prispjelo: 12. 6. 2013. ABSTRACT • The article deals with the infl uence of the shape of the splitting wedge on the size and course of splitting force. Today maximum effort is made to search for and use of energy saving solutions in every industry. Such solutions can include a change of the form of the longitudinal splitting wedge for splitting
more » ... e for splitting logs. The core of this problem is the experimental detection of powers, followed by analysing the individual effects. For this purpose, an experimental device was designed. The base of equipment consists of a mobile horizontal splitter, which is well adapted to capture the process of splitting force in splitting logs. According to the results, the type of wood was the most infl uencal factor, followed by wood diameter and splitting wedge. When comparing the average values that were generated from repeated measurements, it is possible to follow the reduction of splitting force. The results showed that the splitting force was reduced by approximately 13 % when comparing splitting wedge No. 1 (simple) and No. 2 (refracted). When comparing splitting wedges No. 1 (simple) and No. 3 (concave), it can be observed that the splitting force was reduced by more than 50 %. The experiment also confi rmed the effect of different anatomical structures of different species of wood on various physical and mechanical properties of such wood and hence also on the splitting force in splitting wood. SAŽETAK • U članku se govori o utjecaju oblika klina za cijepanje drva na veličinu i smjer sile cijepanja. U današnje vrijeme ulažu se veliki napori u pronalaženje i primjenu novih riješenja za uštedu energije u svim in dustrijama. Jedno od takvih rješenja može predviđati i promjenu oblika klina za uzdužno cijepanje trupaca. Za taj problem važno je eksperimentalno odrediti snagu te analizirati pojedinačne utjecajne parametre. Za tu svrhu izrađen je eksperimentalni uređaj za cijepanje drva. Baza opreme sastoji se od mobilnoga horizontalnog razdjelnika, koji je dobro prilagođen praćenju procesa cijepanja i sile za cijepanje trupaca. Rezultati su pokazali da najveći utjecaj na silu cijepanja ima vrsta drva, zatim promjer drva i, na kraju, oblik klina za cijepanje. Usporedbom prosječnih vrijednosti dobivenih ponovljenim mjerenjima može se pratiti smanjenje sile cijepanja. Rezultati su pokazali smanjenje sile cijepanja za oko 13 % ako usporedimo cijepanje uz pomoć klina 1 Authors are assistants and associate professor at 1 (jednostavni) i klina 2 (slomljeni). Usporedimo li klinove za cijepanje broj 1 (jednostavni) i broj 3 (konkavni), može se uočiti smanjenje sile cijepanja za više od 50 %. Eksperiment je također potvrdio utjecaj anatomske građe različitih vrsta drva na fi zikalna i mehanička svojstva drva, a time i na silu cijepanja pri obradi drva cijepanjem. Ključne riječi: uređaj za horizontalno cijepanje drva, potrošnja energije, sila cijepanja, klin za cijepanje
doi:10.5552/drind.2014.1335 fatcat:x3h2rqle55f25jr3c2dru7eble