SPORCULARIN OPTİMAL PERFORMANS DUYGU DURUMUNUN YAŞAM TATMİNLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 123 THE FLOW STATE OF ATHLETES IN THE İMPACT ON LİFE SATİSFACTİON

Aydıner Birsin, Yildiz, Doğukan Batur, Alp Gülşen, Baki Yilmaz, Yıldırım Üniversitesi, Sağlık Bilimleri, Enstitüsü Ankara, Mehmet Akif, Ersoy Üniversitesi, Eğitim Bilimleri, Enstitüsü Burdur (+4 others)
2015 Niğde University Journal of Physical Education And Sport Sciences   unpublished
ÖZET Bu araştırmanın temel amacı; sporcuların optimal performans duygu durumunun yaşam tatminleri üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Çalışmaya 76 kadın, 131 erkek; toplam 207 sporcu (yaş ortalaması = 24,93 ± 3,41) gönüllü olarak katılmıştır. Araştırma örneklemi değişik branşlardan, farklı seviyelerde sporculuk düzeyi ve geçmişine sahip sporculardan oluşmaktadır. Araştırmaya katılan sporcuların spor deneyimi 10,83 ± 5,13 yıldır. Bu araştırmada sosyo-demografik değişkenler ile ilgili bilgiler,
more » ... e ilgili bilgiler, araştırmacı tarafından oluşturulan Kişisel Bilgi Formu ile toplanmıştır. Araştırmanın amacına ulaşmak için; Jackson ve Eklund (2002) tarafından geliştirilen ve Türk kültürüne uyarlaması Aşçı ve ark. (2007) tarafından gerçekleştirilen "Optimal Performans Duygu Durumu Ölçeği" ve Diener ve ark. (1986) tarafından geliştirilen, Türk kültürüne uyarlaması Köker (1991) tarafından yapılan "Yaşam Tatmin Ölçeği" kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde betimsel istatistik yöntemleri, bağımsız örneklerde T-testi ve Çoklu Adımsal Regresyon Analiz yöntemlerinden yararlanılmıştır. Analizler SPSS paket programında yapılmış ve araştırmada anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak alınmıştır. Bu araştırmanın sonucunda, optimal performans duygu durumunun yaşam tatmininin bir yordayıcısı olduğu sonucuna varılmasının yanı sıra cinsiyet değişkeni açısından sporcuların optimal performans duygu durumu düzeylerinin farklılaştığı gözlenmiştir. Aynı zamanda cinsiyet değişkeni açısından sporcuların yaşam tatmin düzeylerinin farklılaştığı gözlenmiştir. ABSTRACT The purpase of this study is to examine the flow state of athletes in the impact on life satisfaction. 207 athletes participated in this study as a volunteers, 76 of them are female, 131 of them are male (Xage= 24,93 ± 3,41). The sample is distributed in different branches and different people who have different levels of successes and different experiences. Participance in research of sport experience is 10,83 ± 5,13 years. In this research, information about socio-demographic variables was collected by the Personal Information Chart which was created by the researcher. To achieve the purpase of the study, Flow State Scala was developed by Jackson and Eklund (2002) and it was adoped to Turkish culture by Aşçı and at all. (2007) and life Satisfaction Scala, was developed by Diener and at all. (1986) and it was adapted to Turkish culture by Köker (1991) were used. For solution and interpretation of the datas, descriptive statistical methods; for independent samples T-test and Multiple Stepwise Regression Analysis were used. Analysis performed by using SPSS and research significance was acapted as p<0,05. As a result of this study, it has been absorved that athletes flow state levels are determiners of life satitfactions as well as it has also been observed a significant difference among flow state statistically in terms of gender. Therewithal it has also been observed a significant difference among life satitfactions statistically in terms of gender.
fatcat:kqkia5he2vcxvm2wqpe5abetvy