Tweetalige Aanleerderswoordeboek. Bilingual Learner's Dictionary

Anna Nel Otto
2013 Lexikos  
Tweetalige Aanleel'del'swool'deboek. Bilingual Learner's Dictionary by Madaleine du Plessis. In this review article the discussion concentrates on the pwpose of leamer's dictionaries, viz. to improve the communicative competence of a foreign language Leamer, and on usage guidance in Leamer's dictionaries. It is pointed out that target users should be clearLy identified and their needs assessed before the dictionary is compiled. The function of the dictionary should also be determined and
more » ... out be taken into account, and the dictionary should ideally be an appropriate medium for both decoding and encoding. It seems as if the T A is a very appropriate medium for decoding, because the vocabulary has been restricted to a fairly simple level, the grammatical information is uncomplicated and the example sentences consist mainLy of words included as headwords. The TA is, however, not altogether an appropriate medium for encoding. Correct pronunciation is not guaranteed, because only syllabification and the main stress are indicated in words. Grammatical guidance is also not given to such an extent that Learners will be able to generate correct sentences on their own. The role that contrastive analysis and error analysis can play to anticipate Learners' problems is also pointed out Example sentences mostly reflect everyday Situations, but not aU example sentences sound natural or reflect typical language usage. Very littLe CA-and EN-collocations are recorded in the TA and the collocations which are recorded, are not treated consistently. Opsomming: In hierdie resensieartikel konsentreer die bespreking op die doel van aanleerderwoordeboeke, nl. om die niemoedertaalspreker se kommunikatiewe vermoe te verbeter, en op gebruiksleiding in aanLeerderwoordeboeke. Daar word gewys op die feit dat teikengebruikers duidelik vasgestel en 'n behoeftebepaling voor die saamstel van die woordeboek gedoen moet word. Die funksie van die woordeboek moet duidelik vasgestel en deurgaans in aanmerking geneem word en die woordeboek moet, ideaal gesien, 'n geskikte medium vir sowel dekodering as enkodering wees. Dit wil voorkom asof die T A 'n besonder geskikte medium vir dekodering is, aangesien die woordeskat eenvdudig is, die grammatiese inligting nie ingewikkeld is nie en die voorbeeldsinne hoofsaak1ik bestaan uit woorde wat as trefwoorde opgeneem is. Die TA is egter nie deurgaans 'n geskikte medium vir enkodering nie. Korrekte uitspraak word nie verseker nie, aangesien slegs lettergreepverdeling en die hoofk]em in woorde aangedui word. Grammatiese lei- Reproduced by Sabinet Gateway under licence granted by the Publisher (dated 2011)
doi:10.5788/4-1-1085 fatcat:qp2t5id7jbghpcbabzmj2zq6xy