مدیریت اطلاعات شخصی با ذخیره ابری.pdf [article]

Maryam
2019 Figshare  
راهنمایی است برای مدیریت و نگهداری و دسترس پذیری فایلها با استفاده از ذخیره ابری. دراپ باکس، وان درایو و گوگل درایو معرفی شده اند
doi:10.6084/m9.figshare.9782930 fatcat:bbiey7yi2rhnbgjioja6yvkmzu