The effect of centrally and peripherally injected CDP-choline on plasma nesfatin-1 level in rats

Murat Yalçın, Gokcen GUVENC-BAYRAM, Hikmet Aysin USTA, Vahide SAVCI
2019 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi  
Nesfatin-1 has a role in appetite control and energy balance. The activity of the cholinergic system also is able to affect feeding behavior. Moreover, the central cholinergic system interacts with central nesfatinergic systems. The main goal of the study was to determine the effect of intracerebroventricular (icv) and intravenous (iv) administrated CDP-choline (0.5 ve 1 µmol; icv ve 250 mg / kg; iv) on levels of plasma nesfatin-1 in the homogeneous number of male and female fasted and the
more » ... fasted and the satiated Wistar albino rats. The polyethylene cannula was inserted into the carotid artery and jugular vein of the rats anesthetized with sevoflurane (2-4%/100% O2) to collect blood samples and to make iv injection, respectively. For icv treatment, the lateral ventricle of rats was cannulated with guide cannula. The basal levels of plasma nesfatin-1 in the satiated rats were higher than those observed in the fasted animals. While 0.5 and 1 µmol dose of icv and/or 250 mg/kg dose of iv injected CDP-choline increased the level of plasma nesfatin-1 in the satiated rats, plasma nesfatin-1 level of the fasted animals decreased after the same dose and route of CDP-choline injection. The current findings show that CDP-choline can influence the level of plasma nesfatin-1 in the rats. The effect of the drug was different according to the food intake of the rats. These data might suggest a potential role in CDP-choline on plasma nesfatin-1 concentration. Merkezi ve periferik olarak enjekte edilen CDP-kolin'in sıçanlarda plazma nesfatin-1 seviyesi üzerine etkisi Özet: Nesfatin-1, iştah regülasyonunda ve enerji homeostazında rol oynar. Kolinerjik sistemin aktivitesi de beslenme davranışını etkileyebilir. Ayrıca, merkezi kolinerjik ve nesfatinerjik sistemler arasında bir etkileşim vardır. Bu çalışmada homojen sayıda erkek ve dişi aç bırakılmış ve tok Wistar albino sıçanlara, serebral yan ventrikül (syv) ve intravenöz (iv) uygulanmış CDP-kolinin (0.5 ve 1 µmol; syv ve 250 mg / kg; iv) plazma nesfatin-1 düzeylerine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Sevofluran (% 2-4 /% 100 O2) anestezisi altında, sıçanların karotis arteri kan örnekleri toplamak için ve juguler veni ise iv enjeksiyon yapmak için kanüle edildi. Syv enjeksiyonlar için ise sıçanların lateral ventrikülüne kılavuz kanül yerleştirildi. Tok sıçanların bazal plazma nesfatin-1 seviyeleri, aç bırakılan hayvanlardakinden daha yüksek olarak gözlendi. 0.5 ve 1 µmol dozunda syv ve / veya 250 mg / kg dozunda iv enjekte edilen CDP-kolin, tok sıçanlarda plazma nesfatin-1 seviyelerini artırırken, aynı doz ve yolla CDP-kolin uygulaması, aç bırakılan hayvanların plazma nesfatin-1 düzeylerini azalttı. Sonuçlar, CDP-kolinin sıçanlarda plazma nesfatin-1 seviyelerini etkileyebileceğini göstermektedir. İlacın etkisi sıçanların besin alımına göre farklılık göstermektedir. Bu veriler, CDP-kolinin plazma nesfatin-1 konsantrasyonu üzerinde potansiyel etkisi olabileceğini göstermektedir. Anahtar sözcükler: CDP-kolin, serebral yan ventrikül, intravenöz, plazma nesfatin-1.
doi:10.33988/auvfd.488253 fatcat:wq2pb6b7ljhz7dqyofxbbahyue