Клініко-інструментальна характеристика пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю та зниженою фракцією викиду лівого шлуночка залежно від наявності ниркової дисфункції
Clinical and instrumental characteristics of patients with chronic heart failure and reduced left ventricular ejection fraction depending on renal dysfunction

Л.Г. Воронков, ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені М.Д. Стражеска» НАМН України, Київ, Г.Є. Дудник, А.В. Ляшенко, Л.С. Мхітарян, Т.І. Гавриленко, Г.В. Пономарьова, ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені М.Д. Стражеска» НАМН України, Київ, ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені М.Д. Стражеска» НАМН України, Київ, ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені М.Д. Стражеска» НАМН України, Київ, ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені М.Д. Стражеска» НАМН України, Київ, ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені М.Д. Стражеска» НАМН України, Київ
2018 Ukrainian Medical Journal  
Клініко-інструментальна характеристика пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю та зниженою фракцією викиду лівого шлуночка залежно від наявності ниркової дисфункції Мета -дати порівняльну клініко-інструментальну характеристику пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю (ХСН) та зниженою фракцією викиду лівого шлуночка (ФВ ЛШ) залежно від наявності ниркової дисфункції (НД). Об'єкт і методи дослідження. Обстежено 134 пацієнти з ХСН та зниженою ФВ ЛШ. За швидкістю клубочкової фільтрації
more » ... КФ) пацієнтів розподілили на групи: 1-ша -ШКФ<60 мл/хв/1,73 м², 2-га -ШКФ ≥60 мл/хв/1,73 м². Усім учасникам дослідження визначали ШКФ за формулою СКD-EPI, рівні азоту в сечовині, добової мікроальбумінурії, інтерлейкіну (ІЛ)-6, інсуліну, цитруліну та NTproBNP. Функціональні можливості пацієнтів досліджували за допомогою тесту із 6-хвилинною ходою. Оцінку якості життя проводили за допомогою Міннесотської анкети (MLHFQ). Рівень побутової фізичної активності оцінювали за допомогою опитувальника Університету Дюка. Ультразвукову діагностику вазодилатаційної функції ендотелію плечової артерії здійснювали за допомогою проби з реактивною гіперемією. Результати та висновки. Серед пацієнтів із ХСН та зниженою ФВ ЛШ клінічно значущу НД відзначали у 39,5%. У групі з НД частіше були присутні жінки із ХСН ІІІ-ІV функціонального класу за NYHA та частіше виявляли такі супутні стани, як артеріальна гіпертензія, ішемічна хвороба серця та цукровий діабет. У пацієнтів із НД відзначено нижчий рівень побутової фізичної активності, гірші показники тесту із 6-хвилинною ходою, гіршу якість життя та водночас вищі рівні сечової кислоти, ІЛ-6 та цитруліну. Між групами пацієнтів з/без НД достовірних відмінностей за показниками гемодинаміки (частота серцевих скорочень, систолічний артеріальний тиск, ФВ ЛШ, кінцево-діастолічний об'єм), мікроальбумінурії, ступеня ендотелійзалежної вазодилататорної відповіді, рівнів калію, NTproBNP не виявлено. Ключові слова: хронічна серцева недостатність, ниркова дисфункція, швидкість клубочкової фільтрації, мікроальбумінурія.
doi:10.32471/umj.1680-3051.126.129074 fatcat:6hoyb7vpprcqpgadtfdatnveae