Ohar bat bi patologikotasun-iturri dituzten hizkuntzei buruz

José Martínez-Fernández, Genoeva Martí
2018 Gogoa  
Patologia semantikoen bi iturri desberdin dituzten hizkuntzetan jarriko dugu arreta: proposizio bat adierazten ez duten perpausetan eta, proposizio bat adierazten duten arren, ez egiazko eta ez faltsu diren perpausetan. Hizkuntza horiei hiru baliodun semantika bat ematen zaienean, perpaus patologiko guztiak bildu egiten dira eta hirugarren egibalioa esleitzen zaie. Lan honetan, hasteko, deskripzio definitudun hizkuntzen kasua aurkeztuko dugu; horietan, marraz daiteke bi perpaus patologiko mota
more » ... us patologiko mota horien arteko bereizketa. Gero, lau baliodun semantika bat arakatuko dugu, perpaus patologikoen bi motak bereiz ditzakeena.
doi:10.1387/gogoa.20366 fatcat:m5en7nn6t5arhle7sjcoxptk6u