The Level of Dependency To an Organization of Caregivers And Treaters in The Emergency Departments

Birsel Yavuz, Savaş Sezik, Gizem Gürakan
2014 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital  
ÖZET Amaç: Acil Servislerde hasta bakım ve tedavi hizmeti veren sağlık çalışanlarının örgütsel bağlılık düzeylerinin belirlenmesi ve hastaneler arası farklılığın araştırılmasıdır. Gereç ve Yöntem: İzmir ilinde üç ayrı hastane Acil Servislerinde (Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi ve Özel Medical Park Hastanesi) hasta bakım ve tedavi hizmeti veren sağlık çalışanlarına Mart 2013-Haziran 2013 tarihleri arasında sormaca uygulandı. Sormacanın ilk kısmında
more » ... ıların demografik özelliklerini belirlemeye yönelik sorular, ikinci kısmında Allen-Meyer tarafından geliştirilen örgütsel bağlılık ölçeği yer almaktadır. Bulgular: Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi ve Özel Medical Park Hastanesi Acil Servislerinde hasta bakım ve tedavi hizmeti veren 96 çalışanın 74'üne (%77) sormaca uygulandı. Çalışmamızda örgütsel bağlılık ortalamalarını Özel Medikal Park Hastanesi'nde 3.14, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2.52, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp fakültesi'nde 2.69 olarak bulundu. Örgütsel bağlılık düzeylerinin kurumlar arası incelemesinde duygusal ve normatif bağlılıkta anlamlı fark olduğu (p<0.05), devam bağlılığında ise kurumlar arası anlamlı bir fark olmadığı (p=0.163) tespit edildi. Sonuç: Acil Servislerde hasta bakım ve tedavi hizmeti veren sağlık çalışanlarının örgütsel bağlılık düzeyleri düşüktür, yöneticiler bu konuyu dikkatle değerlendirmelidirler. SUMMARY Aim: Our aim in this study is to detect the level of dependency of caregivers and treaters of emergency departments to an organization and to investigate the difference between the employees of different hospitals. Materials and methods: In Izmir city centre at three different hospitals' emergency department; a questionnaire was applied to all of the caregivers and treaters of at the between in March 2013-June 2013. (Tepecik Training and Research hospital, Dokuz eylül university hospital and Private Medical park hospital) the first part of the questionnaire consisted of questions about participants' demographic properties and the second part was the scale of organization dependency improved by Allen-Meyer. Results: In the hospitals mentioned above, 74(77%) of 96 caregivers and treaters were able to reach and apply the questionnaire. In our study; the average of organization dependency was found to be as 3.14 in Medical Park Hospital which is a private hospital; 2.51 in Tepecik Training and Research Hospital and 2.69 in Dokuz Eylül University Hospital employees. Organization dependency, was found to be significantly different institutionally (p<0.05). No significance was found by dependency of continuation between institutions (p=0.163). Conclusion: The level of dependency to an organization of caregivers and treaters are found to below, this issue has to be evaluated by the directors and supervisors carefully.
doi:10.5222/terh.2014.22931 fatcat:btq3cadddvfxrfdpcjum2ai6dm