Wide-Area Search Tracking for Siamese Region Proposal Network

Hongwei Zhang, Xiaoxia Li, Bin Zhu, Qi Ma
2020 IEEE Access  
doi:10.1109/access.2020.3003347 fatcat:kuzvzwxb2fgipgusn64hyerskm