Analysis of the permanent renal injury risk factors in congenital neuropathic bladder

Gökhan Gündoğdu, Hakan Taşkınlar, Dinçer Avlan, Ali Delibaş, Bahar Taşdelen, Ali Naycı
2010 Turkish Association of Pediatric Surgeons  
Özet Amaç: Doğumsal spinal disrafizm (SD) olgularında böbrek fonksiyonları uzun dönem hayat süresini belirleyen en önemli faktördür. Çalışmamızda SD çocuklarda böbrek parankim hasarına yol açan etkenlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: SD tanılı 80 çocukta böbrek parankim hasarı varlığı dimer kaptosüksin asit ile sintigrafi (DMSA) ile değerlendirildi. Yaş, cinsiyet, vezikoureteral reflü (VUR), tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu (İYE), detrusor kaçırma noktası basıncı (DKNB) ve
more » ... basıncı (DKNB) ve nörojen mesane tedavisinin ve tedaviye başlangıç yaşının böbrek hasar gelişimi ile ilişkisi sorgulandı. Bulgular: 38 erkek, 42 kız çocuk hastanın dosya bulguları geriye dönük olarak incelendi. Yaş ortalaması 66.7±28.2 ay olarak saptandı (2-204 ay). Ortalama takip süresi 20.5±9.4 ay olarak bulundu. Çocuklarda SD tanıları sırasıyla myelomeningosel, gergin omurilik sendromu, diastometamyeli, sakral agenezi, siringomyeli idi. Böbrek hasarı 18 (% 22.5) çocukta saptandı. Böbrek hasarıyla VUR varlığı, İYE atakları ve nörojen mesane tedavisi ve tedaviye başlangıç yaşı ile istatiksel ilişkisi bulundu (p değerleri sırasıyla; <0.001, 0.001, 0.016, 0.013). Artmış DKNB (>40 cmH 2 O) hasar gelişme riskini 1.952 kat artırsa da istatiksel anlamlılık bulunamadı (p=0,213). Tedaviye başlangıç yaşı her 1 ay artıkça hasar gelişme riskinin 1.013 kat arttığı saptandı. Sonuç: Nöropatik mesane tanılı çocuklarda VUR, tekrarlayan İYE ve riskli grupta nöropatik mesane tedavisinde gecikme böbrek hasarı gelişimi için risk faktörleridir. Anahtar kelimeler: Spinal disrafizm, nörojen mesane, böbrek, ürodinami Summary Analysis of the permanent renal injury risk factors in congenital neuropathic bladder Aim: Renal function is the most important factor determining the life span in children born with congenital spinal dysraphism (SD). In the present study, we aimed to investigate factors associated with renal parenchymal injury in children with SD. Material and Methods: Renal parenchymal injury was investigated by dimercapto succinic aciol scintigraphy (DMSA) in 80 children with SD. Age, gender, vesicoureteral reflux (VUR), recurrent urinary tract infections (UTI), detrusor leak point pressure (DLPP), neurogenic bladder treatment and its onset time were the questioned parameters with the renal injury. Results: Records of 38 male, 42 female children were investigated retrospectively. Mean age was 66.7±28.2 months (2-204 m). Mean follow up time was 20.5±9.4 months. The diagnoses were myelomeningocele, tethered chord syndrome, diastometamyelia, sacral agenesia, renal syringomyelia; retrospectively. Renal injury was detected at 18 (22.5 %) children. VUR, UTI, neurogenic bladder treatment and age of treatment onset had statistically significance with the renal injury (p values were; <0.001, 0.001, 0.016, 0.013 retrospectively). DLPP over 40 cmH 2 O increased injury risk 1.952 times but statistically significance was not found (p=0,213). Onset time of treatment had increased the risk of injury 1.013 times with every one month. Conclusion: VUR, recurrent UTI and delay of neurogenic bladder treatment in the risk group children are factors associated with the renal injury in neuropathic bladder children. Giriş Çocuklarda spinal disrafizm (SD) bin doğumda 0.3-0.45 oranında görülmektedir (1) . Böbrek hasarı ve son dönem böbrek yetmezliği gelişimi SD'li çocuklardaki nöropatik mesanenin en önemli komplikasyonudur ve önemli bir mortalite nedenidir. Mesane dinamiklerinin değişkenliğine göre farklılık göstermekle beraber üst üriner sistem hasarı ve üriner inkontinans
doi:10.5222/jtaps.2010.121 fatcat:dnstqbgyjfhv7nc4jxsphdjbke