Модифікуючий вплив N-ацетилцистеїну, мелатоніну та їхнього поєднання на стан електронно-транспортного ланцюга мітохондрій та антиоксидантної системи в головному мозку щурів за експериментального цукрового діабету 1 типу

О. А. Темірова, М. В. Хайтович, А. П. Бурлака, А. В. Вовк
2020 Pharmacology and Drug Toxicology  
Мета дослідження – вивчення впливу N-ацетилцистеїну (NАцц), мелатоніну (Мел) та їхнього поєднання на стан електронно-транспортного ланцюга (ЕТЛ) мітохондрій та антиоксидантної системи в головному мозку щурів за експериментального цукрового діабету (ЦД) 1 типу. Дослідження проведені на щурах-самцях лінії Wistar. ЦД1 моделювали шляхом введенням стрептозотоцину. Щури з індукованим ЦД1 отримували NАцц (1500 мг/кг), Мел (10 мг/кг) та їхнє поєднання протягом 5 тижнів, починаючи з 15 доби після
more » ... ення контрольної патології. Згідно з результатами експериментальних досліджень, отриманих на моделі ЦД1 у щурів, було виявлено порушення ЕТЛ мітохондрій клітин головного мозку. Так, встановлене значне зменшення залізосірчаних білків у 4,6 разу (р < 0,05), а також радикалів убіхінону в 2,5 разу (р < 0,05), тоді як рівень нітрозольних комплексів заліза зріс у 1,2 разу (р < 0,05) порівняно з групою інтактного контролю. Поєднане застосування NАцц і Мел у щурів зі стрептозотоциновим ЦД1 попереджувало зменшення рівня залізосірчаних білків і радикалів убіхінону (у 2,0 разу порівняно з групою контрольної патології, р < 0,05), сприяючи нормалізації ЕТЛ мітохондрій і виявляючи тим самим антиоксидантний і антиапоптичний вплив на клітини головного мозку. Застосування комплексу NAцц і Мел виявило найкращий антирадикальний ефект, сприяючи зниженню рівня генерування супероксидних радикалів у 1,7 разу (р < 0,05). Зростання рівня NO в 2,0 разу (р < 0,05) можливо пов'язане з нормалізацією активності ендотеліальної NO-синтази в разі застосування комплексу даних лікарських засобів. Монотерапія NАцц і Meл була більш ефективною на кінцевих етапах оксидативного стресу. Зокрема, введення NAцц супроводжувалося зростанням у 1,8 разу рівня відновленого глутатіону (р < 0,05), тоді як Мел підвищував у 1,6 разу активність каталази (р < 0,05). Окрім того, вказані лікарські засоби, особливо в разі їхнього поєднаного застосування, нормалізували антиоксидантний захист крові щурів з ЦД1, про що свідчило наближення рівня трансферину, церулоплазміну та метгемоглобіну до значень інтактного контролю (р < 0,05).
doi:10.33250/13.05.353 fatcat:ac7s4b25yrfuxnjdlilgupkqla