BETWEEN THE WEST AND THE EAST: UKRAINIAN ECONOMIC THOUGHT AS THE CROSSROADS

A. Oleinik
2015 Vìsnik. Kiïvsʹkogo Nacìonalʹnogo Unìversitetu ìmenì Tarasa Ševčenka. Ekonomìka  
В. Нікула, канд. екон. наук, доц., С. Спану, канд. екон. наук Сибійський університет "Лучан Блага", Сібіу, Румунія СІЛЬСЬКИЙ ТУРИЗМ ТА ВІДПОЧИНОК -ВИДИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В ПРОВІНЦІЇ СІБІУ Чудове географічне розташування, чистота природи, доступність місць, багатство і різноманітність культурної спадщини, зробили провінцію Сібіу областю з великим туристичним потенціалом. Площа провінції займає більш ніж 30% від загальної площі Сібіу. Хоча це й сільська місцевість, туристичні пропозиції є
more » ... тними та активними (туризм і відпочинок, традиційна кухня, культурний туризм і охоплення бізнес-сегменту за допомогою спеціальних засобів, все це на додаток до відпочинку), і ступінь комфорту збільшується. У провінції Сібіу, агротуризм і сільський туризм створює можливості для місцевого та регіонального економічного зростання та створення нових робочих місць шляхом освоєння культурної і природної спадщини. Крім того, важливою частиною нових робочих місць, створених являє собою можливість для регіональної жіночої зайнятості. Звідси необхідність для реалізації багатьох проектів, які висувають на перший план стабілізаціїю активного населення в сільській місцевості, капіталізація природного і антропного туристичного потенціалу в контексті екологічної економіки, і, таким чином, підвищення рівня життя. Ключові слова: стійкість, сільський туризм, агротуризм, розвиток. В. Никула, канд. экон. наук, доц., С. Спану, канд. экон. наук Сибийский университет "Лучан Блага", Сибиу, Румуния СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ И ОТДЫХ -ВИДЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В ПРОВИНЦИИ СИБИУ Замечательное географическое расположение, чистота природы, доступность мест, богатство и разнообразие культурного наследия, сделали провинцию Сибиу областью с большим туристическим потенциалом. Площадь провинции занимает более 30% от общей площади Сибиу. Как и сельская местность, туристические предложения разнообразны и активными (туризм и отдых, традиционная кухня, культурный туризм и охват бизнес-сегмента с помощью специальных средств, все это в дополнение к отдыху), и степень комфорта увеличивается. В провинции Сибиу, агротуризм и сельский туризм создает возможности для местного и регионального экономического роста и создания новых рабочих мест путем освоения культурного и природного наследия. Кроме того, важной частью новых рабочих мест, созданных представляет собой возможность для региональной женской занятости. Отсюда необходимость для реализации многих проектов, которые выдвигают на первый план стабилизациию активного населения в сельской местности, капитализация природного и антропного туристического потенциала в контексте экологической экономики, и, таким образом, повышение уровня жизни. Ключевые слова: устойчивость, сельский туризм, агротуризм, развитие. Ukrainian economists, similarly to Ukrainian society, are in the middle of the process of turning from the East to the West. However, the visibility of their work remains low both in the East and the West. The analysis of their publication activity (using data from the Web of Science and eLibrary) confirms these assumptions. It is argued that the first step in this eventual transition consists in building the space for economic debates at the national level. Active and healthy debates at the national level will increase chances of Ukrainian economists to be heard internationally.
doi:10.17721/1728-2667.2015/174-9/9 fatcat:x2uvz2zrundujhbl5t2gc5wus4