РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА АЗОТА В ПОЧВЕНИЯ ПРОФИЛ ПРИ ТОРЕНЕ И НАПОЯВАНЕ НА ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНО THE NITROGEN DISTRIBUTION IN THE SOIL AFTER FERTILIZING AND WATERING OF GRAIN MAIZE

Ivan Gospodinov, Rumen Bazitov
2013 Science & Technologies   unpublished
The aim of this study was to establish the nitrogen distribution in the soil (Gleyic Hromic Luvisols) after watering in fertilized (traditional technology) and not fertilized (new technology) furrows, as well as the nitrogen pollution in the exhausted (filtrated) water. The nitrogen fertilizer was distributed in the field three times, as follows: one third before sowing and the remaining parts during vegetation, totally 18 kg/da active substance. The following variants were studied: 1)
more » ... tudied: 1) Combination of only watering and fertilized furrows (one fertilized by one watered furrow); 2) Watering and fertilizing in one and same furrow; 3) No watering variant. It was established that: 1. In the variant of high fertilizing and watering norms when watering in no fertilized furrows, the distribution of the nitrogen is equal in comparison with the variants having lower fertilizing norms. However, the values were higher. 2. The highest level of nitrogen in the filtrated water (furrows) was established in the variant "watering in fertilized furrows and a higher fertilizing norm". 3. There was export of minerals and nitrogen in the exhausted water only in the first watering and when watering in fertilized furrows. УВОД Климатичните условия у нас налагат торене и поливане на царевицата за зърно, за да се получат високи и стабилни добиви. Разходите за тор и поливна вода обаче са съществена част от себестойността на получената продукция. От друга страна използването на високи торови норми в съчетание с интензивно напояване може да доведе до замърсяване на отточните и подпочвени води с нитрати и да се наруши екологичното равновесие на околната среда (Баджов, К. 1969, Котева, В., 1993, Славов, Д. 2000). Установено е, че в дълбочина на почвения профил основно се изнася нитратната форма на азотния тор (1,2,6)Така например (Баджов 1969) при торова норма 18 kg/da върху излужена смолница и поливна норма от 50 m 3 /da на дълбочина под 50 см се измива 0.45-0.52 kg/da нитратен азот, а при поливна норма 100 m 3 /da се измиват около 0.81-1.02 kg/da, което е 4.5-5.7 % от внесения амониев нитрат. Концентрацията на нитратите във филтрационната вода е до 20 mg/l, а на амониев азот до 1.6-2.7 mg/l. В изследване (Господинов И., В.Базитов 2007), осъществено също върху излужена смолница тора (18 kg/da активно вещество) се подава през бразда, а се полива в торени или неторени бразди. Установява се, че при поливане в торени бразди се получава по-равномерно разпределение на азота в почвения профил, а нитратния азот е с по-високи стойности в дълбочината му, отколкото при поливане в неторени бразди. В изследване (Стоянова и др. 2010) се установява, че поливният режим на царевицата за зърно влияе върху съдържанието на минералния азот в почвения хоризонт. При неполивни
fatcat:bnlysqtcbrdj3dhmvwetj5iobi