An Assessment of Compliance with The European and National Minimum Requirements on Calf Welfare of Dairy Cattle Farms in İzmir Province

Zehra Bozkurt, Mustafa Mutlu
2019 Kocatepe Veterinary Journal  
The aim of this study was to assess the compliance of dairy cattle farms in Izmir with the minimum requirements for calf welfare. The research was carried out in 30 dairy cattle farms in Bayındır district of İzmir province. A measurement, observation and evaluation form was used that developed based on the minimum calf welfare requirements defined in the European Union (2008/119/EC) and national animal welfare legislation. Observations, determinations and measurements were made in the dairy
more » ... le farms that accepted to participate in this research, and resource and management based welfare assessments were performed in calf barns. According to the findings, the physical conditions for feeding and housing of calves were favourable; however, cleanliness of barns and equipments and use of bedding were poor. As a result, it was determined that minimum requirements for calf welfare in dairy cattle farms in Bayındır district in İzmir province were met in terms of feeding, health care and daily inspection, but there were significant shortcomings related to good housing. To raise awareness of animal welfare and increasing the level of education of farmers on the concept and legislation of animal welfare has been proposed in order to increase dairy farms' compliance with calf welfare requirements. ÖZ Bu araştırmanın amacı, İzmir ilinde bulunan süt sığırı işletmelerinin minimum buzağı refahı gerekliliklerine uyumunun değerlendirilmesidir. Araştırma, İzmir iline bağlı Bayındır ilçesinde toplam 30 süt sığırı işletmesinde yürütülmüştür. Avrupa Birliği (2008/119/EC) ve ulusal mevzuatta tanımlanan asgari buzağı refahı gerekliliklerine dayanılarak geliştirilen bir ölçme, gözlem ve değerlendirme formu kullanılmıştır. Araştırmaya katılmayı kabul eden çiftliklerde gözlem, tespit ve ölçümler yapılarak buzağı barınaklarında kaynak ve idare ile ilgili refah değerlendirmeleri yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, buzağıların beslenme ve barınmasına ilişkin fiziki koşulların uygun olduğu ancak barınak ve ekipman temizliği ile altlık kullanımının yetersiz olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak, İzmir'in Bayındır ilçesinde süt sığırı işletmelerinde buzağı refahı yönünden minimum gerekliliklerin besleme, sağlık idaresi ve günlük kontroller açısından karşılandığı, ancak barındırma ile ilgili önemli eksikliklerin bulunduğu belirlenmiştir. Süt sığırı işletmelerinin buzağı refahı minimum gerekliliklerine uyumunun arttırılması için çiftçilerin hayvan refahı kavramı ve mevzuatı konusunda farkındalığının ve eğitim düzeyinin arttırılması önerilmiştir.
doi:10.30607/kvj.631603 fatcat:dfyo4sodtba37juvi46opflj4i