Jano Karlovičiaus susirašinėjimas su lietuvių kultūros ir mokslo veikėjais, bendradarbiavimas su kultūros ir mokslo draugijomis

Birutė Gudelienė
2014 Lituanistica  
Jano Karlovičiaus susirašinėjimas su lietuvių kultūros ir mokslo veikėjais, bendradarbiavimas su kultūros ir mokslo draugijomis B i r u t ė G u D E L i E N ė lietuvių kalbos institutas, P. Vileišio g. 5, lt-10308 Vilnius El. paštas: birutegud@inbox.lt Susirašinėjimas su lietuvių kultūros ir mokslo veikėjais daugiausiai buvo orientuotas į lituanistinės medžiagos rinkimą, lietuvybės sklaidą, jos išsaugojimą. Taip J. Kar lovičius gavo žinių apie lietuvių tarmes, liuberišką kalbą. Ryškiausia
more » ... . Ryškiausia asmenybė, su ku ria susirašinėjo J. Karlovičius, buvo Stanislovas Raila. Jo dėka buvo akcentuoja mas lietuviškumas, aptariama daug įvairių klausimų -pradedant leidyba, tarmėmis ir baigiant etimologijomis, lietuvių kalbos, lietuviškumo išsaugojimu. Aptartieji laiš kai -puiki dokumentinė medžiaga ne tik kalbininkams, bet ir istorikams, galinti patikslinti reikiamus XIX a. Lietuvos istorijos faktus. Straipsnyje stengtasi nau jai perteikti J. Karlovičiaus susirašinėjimą būtent su lietuvių kultūros ir mokslo vei kė jais, pažvelgti į šio proceso vertę lituanistikai, tarmėtyrai, taip pat į tai, kaip lie tu viai dalijosi informacija, todėl tyrimo medžiaga aktuali autentiškumu, didžiąja dalimi ir moksliniu pagrįstumu (1). Raktažodžiai: J. Karlovičius dialektologas, lietuvių tarmės, J. Karlovičius visuome ni nin kas, liaudies etimologijos Įvadas Šio straipsnio tikslas -ištirti ir aptarti J. Karlovičiaus susirašinėjimą su lietuvių kultūros ir mokslo veikėjais. Darbe išsikelti ir įgyvendinti šie uždaviniai: pateikti susirašinėjimo aplinkybes, rezultatus ir apibrėžti, kokį indėlį susirašinėjimas davė kalbos mokslui, li tuanistikai. Darbo objektas -lietuviškai rašyti laiškai J. Karlovičiui (žr. sąrašą). Visi laiš kai, kuriais buvo remtasi, yra saugomi Lietuvos istorijos archyve, J. Karlovičiaus fonde F1185|10, 236oje byloje. Straipsnyje taikyti literatūros apžvalgos, aprašomasis, lygi na ma sis metodai. Archyvinė medžiaga šiame straipsnyje analizuojama pirmąkart, nors kai kurie laiškai jau buvo publikuoti anksčiau (S. Railos laiškai J. Karlovičiui). Laiškuose esanti informacija yra puiki medžiaga ne tik filologiniams, bet ir istoriniams tyrimams, kadangi apsiribota tik lietuviškais laiškais. (1) Šio straipsnio kaip mokslo projekto "Janas Karlovičius -XIX ir XX a. sandūros mokslinio ir kul tūrinio gyvenimo skleidėjas" (Nr. VAT36/2012) dalies rengimą rėmė Lietuvos mokslo taryba. Po pu liariąją straipsnio versiją žr. [4, [34] [35] [36] .
doi:10.6001/lituanistica.v60i1.2878 fatcat:t3t62vptwna5lh6ggcaoyu3sfa