Wykorzystanie partnerstwa publiczno‑prywatnego w realizacji inwestycji samorządowych

Jolanta Zawora
2020 Przedsiębiorczość, Edukacja  
Włączenie partnerów prywatnych do realizacji zadań publicznych przyczynia się przede wszystkim do zwiększenia efektywności gospodarowania w sektorze publicznym oraz przyspieszenia rozwoju jednostek terytorialnych. Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) jest narzędziem wspomagającym rozwój infrastrukturalny, przy jednoczesnym ograniczaniu wielkości wydatków publicznych. Od początku 2009 r., w którym zawarto pierwsze umowy w formule PPP, głównymi inicjatorami projektów pozostają jednostki samorządu
more » ... terytorialnego. Celem artykułu jest ocena wykorzystania partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce w latach 2009–2019. W artykule zwrócono również uwagę na bariery, które ograniczają rynek PPP w Polsce. Inicjatorem PPP w Polsce są przede wszystkim samorządy szczebla lokalnego, które realizowały najwięcej projektów w dziedzinie infrastruktury transportowej. Najbardziej aktywne były podmioty publiczne położone w regionach najlepiej rozwiniętych gospodarczo. Bariery, które ograniczają rynek PPP, występują najczęściej w obszarze: instytucjonalnym, finansowym, prawnym, postawy oraz wiedzy i umiejętności. W przezwyciężaniu barier niezbędne jest zwiększanie wiedzy w zakresie projektów PPP w celu upowszechnienia współpracy publiczno-prywatnej jako nowoczesnego sposobu realizacji zadań publicznych.
doi:10.24917/20833296.161.29 fatcat:3tissxlfjbgplo3r3ul5yld3ha