Журналисттерді қашықтықтан оқытуда подкастинг технологияларын пайдалану
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ПОДКАСТИНГА В ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ ЖУРНАЛИСТОВ

С.Н. Велитченко
2020 INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES  
В статье рассматриваются особенности использования подкастинга как дистанционной формы обучения студентов-журналистов. Автор описывает специфику применения данной технологии в образовательной деятельности, а также анализирует особенности подкастов как ретранслятора научной информации для студентов и преподавателей. Обосновывается целесообразность использования подкастинга как для лекционных, так и практических занятий. Особую актуальность формат подкастов приобретает в преподавании курса
more » ... roduction". Студенты приобретают практические навыки формирования контента, редактирования материалов, совершенствования речевых навыков. Кроме того, в процессе дистанционного обучения подкасты являются эффективной формой самообразования. Это позволяет использовать данный технологичный формат в профориентационной работе, повышении навыков медиаобразования, проведении различных тренингов. Мақалада журналистика факультетінің студенттері үшін қашықтықтан оқыту формасы ретінде подкастингті қолдану ерекшеліктері қарастырылған. Автор осы технологияны білім беру қызметінде қолдану ерекшеліктерін сипаттайды, сонымен қатар студенттер мен оқытушылар үшін ғылыми ақпарат релесі ретінде подкастардың артықшылығынталдайды. Подкастингті дәрістерге де практикалық сабақтарға да пайдаланудың орындылығы дәлелденді. Подкаст форматы «Радиоӛндіріс» курсын оқытуда ерекше ӛзектілікке ие болады. Студенттер материалдарды редакциялау және сӛйлеу дағдыларын жетілдіру,мазмұнды қалыптастыру бойынша практикалық дағдыларды алады. Қашықтықтан оқытуда подкастар ӛзін-ӛзі тәрбиелеудің тиімді түрі болып табылады. Бұл кәсіптік бағдар беруде, медиа білім дағдыларын жетілдірудежәне әртүрлі тренингтер ӛткізуде,осы технологиялық форматты қолдануға мүмкіндік береді.
doi:10.54309/ijict.2020.4.4.025 fatcat:nk7e54xt4reb7dykz2ubawb6lq