OKULLARDA KRİZE MÜDAHALE PLANLAMASI

Hasan Hüsyin AKSOY
2002 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi  
Dr. Naciye AKSOY Gazi Üniversitesi Gazi E itim Fakültesi Ö retim Görevlisi ÖZET Bu çalı mada, kriz kavramının farklı kurumlar açısından ele alınmasının ortaya çıkardı ı farklılıktan hareketle ve alanyazından yararlanarak, okullar açısından kriz kavramı ve temel özellikleri, krizlere etkili müdahale için okullarda gerçekle tirilmesi gereken hazırlık çalı maları üzerinde durulmu tur. Çalı mada Türkiye'de e itim kurumlarında ortaya çıkan ve basına yansıyan örnekler aracılı ıyla da krize yol açan
more » ... denler üzerinde saptamalar yapılmı tır. Okul yönetimlerinin krizlere yönelik hazırlıklar arasında bir krize müdahale takımı kurmak ve yeti tirmek, müdahale planı hazırlamak ve uygulamak için de hazırlıklı olmaları gerekti i belirtilmi tir. Bu hazırlıkların kurumlara özgü boyutları oldu u denli, genel ve tüm kurumlarca payla abilecek ortak boyutları da bulunmaktadır. Yine okulların krizlere müdahale planlaması ve uygulaması sırasında, yerel, bölgesel ve ulusal düzeydeki planlama ve uygulamaları dikkate alan e güdümlü bir çalı ma göstermeleri de etkili bir kriz müdahalesi için zorunludur. Anahtar Sözcükler: Kriz, okullarda kriz, krize müdahale planlaması, krize müdahale takımı, kriz nedenleri. SUMMARY In this study, the concept of crisis and its basic characterisics for schools, preperation and effective intervention to crises that schools may face were discussed. In the study, the causes of crisis were defined by giving examples of crisis occurred in schools and published in media in Turkey. It was emphasized that establishing a Crisis Intervention Team (CRT) and training them, preparing Crisis Intervention Plan and being ready to implementing the plan are among the preperations of school administrators' to crisis. There are common aspects of the preperations for crisis that can be shared by different organizations as well as unique aspects for organizations. During the intervention and implementation of crisis plans by school administrations, it is a necessity to communicate and coordinate with the plans and implementations of local, regional and national level.
doi:10.1501/egifak_0000000076 fatcat:nzg2srx4r5e5xiuhjp4mfaa5oy